פתיחת התפריט הראשי

עין משפט ונר מצוה/בבא מציעא/פרק ט

דף קג עמוד אעריכה

דף קג עמוד בעריכה

דף קד עמוד אעריכה

דף קד עמוד בעריכה

דף קה עמוד אעריכה

דף קה עמוד בעריכה

דף קו עמוד אעריכה

דף קו עמוד בעריכה

דף קז עמוד אעריכה

דף קז עמוד בעריכה

דף קח עמוד אעריכה

נב א מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסג סעיף ד:

נג ב ג מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ו , ומיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה י , סמג שם סי' יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמג סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' קסג סעיף ד:

נד ד מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ו , ומיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה י , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קסג סעיף ד , טור ושו"ע יו"ד סי' רמג סעיף א וסעיף ב:

נה ה מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קע סעיף א:

נו ו מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסא סעיף ו , וטור ח"מ סי' קע:

נז ז מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ד , ועיין בהשגו' ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף ה:

נח ח מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף ו:

נט ט מיי' פ"יד מהל' שכנים הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף כט:

ס י מיי' פ"יד מהל' שכנים הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף ו:

סא כ ל מיי' פ"יד מהל' שכנים הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף ז , [ רב אלפס כאן ועוד במכילתין פ"ד צד ]:

סב מ מיי' פ"יג מהל' שכנים הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף כח:

דף קח עמוד בעריכה

סג א ב מיי' פ"יג מהל' שכנים הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף יח וסעיף כד:

סד ג מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף לו:

סה ד מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף לז:

סו ה מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף לח:

סז ו מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף לט:

סח ז מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף מ:

סט ח מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף נז:

ע ט מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף מב:

עא י מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף מג:

עב כ מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה טז , ומיי' פ"יח מהל' אישות הלכה כ , ומיי' פ"יב מהל' מלוה הלכה יא , סמ"ג עשין מח וסימן צד , טור ושו"ע אה"ע סי' ע סעיף ה , וטור ושו"ע אה"ע סי' צג סעיף כה , וטור ושו"ע אה"ע סי' קד סעיף ג , וטור ושו"ע אה"ע סי' קיב סעיף ו , וטור ושו"ע חו"מ סי' קט סעיף ג:

עג ל מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה יג והלכה יד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף מז:

עד מ מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף יב וסעיף מט:

עה נ ס מיי' פ"יד מהל' שכנים הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף נ:

עו ע פ מיי' פ"יד מהל' שכנים הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף נג:

עז צ ק מיי' פ"יד מהל' שכנים הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף כה:

עח ר ש מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה טז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף נא:

עט ת מיי' פ"יד מהל' שכנים הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף כו:

פ א* מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה טז , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף כז:

פא ב* ג* מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף יא:

דף קט עמוד אעריכה

דף קט עמוד בעריכה

דף קי עמוד אעריכה

דף קי עמוד בעריכה

צט א מיי' פ"כא מהל' מלוה ולוה הלכה ז , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' קטו סעיף ה:

ק ב מיי' פ"י מהל' שכנים הלכה א ועיין שם , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף כב בהג"ה:

קא ג מיי' פ"כא מהל' מלוה ולוה הלכה ז , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' קטו סעיף ו:

קב ד מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ד , סמג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעח סעיף ו:

קג ה מיי' פ"כא מהל' מלוה ולוה הלכה ז , ועיין שם במגיד משנה , סמג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קטו סעיף ו:

קד ו מיי' פ"כא מהל' מלוה ולוה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' קטו סעיף א וסעיף ב:

קה ז מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ג:

קו ח ט מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ב , סמ"ג לאוין קפא , טור ושו"ע חו"מ סי' שלט סעיף ג:

קז י מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' שלט סעיף ד:

קח כ מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' שלט סעיף ה:

קט ל מ מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' שלט סעיף ח:

קי נ מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' שלט סעיף ז:

דף קיא עמוד אעריכה

דף קיב עמוד אעריכה

דף קיב עמוד בעריכה

דף קיג עמוד אעריכה

דף קיג עמוד בעריכה

דף קיד עמוד אעריכה

דף קיד עמוד בעריכה

דף קטו עמוד אעריכה

דף קטו עמוד בעריכה

דף קטז עמוד אעריכה