שולחן ערוך אבן העזר קיב ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

פוסקין לבת מזונות וכסות ומדור מנכסי אביה, כדרך שפוסקין לאלמנה. ומוכרין למזון הבנות וכסותן בלא הכרזה, כדרך שמוכרין למזון האלמנה וכסותה; אלא שהאשה פוסקין לה לפי כבודה וכבוד בעלה, ולבת פוסקין לה דבר המספיק לה בלבד. ואין הבנות נשבעות:

מפרשים

 

חלקת מחוקק

(טז) פוסקין לה דבר המספיק לה בלבד:    עיין לקמן סי' קי"ד סעיף ו' במה שאכתוב מזה שם:
 

בית שמואל

(יד) דבר המספיק:    כ"כ הרמב"ם פי"ט ובש"ג פסק גם לבניו /לבנותיו/ פוסקים לפי כבוד אביהן ע"ש פ' נ"ש, וע' בש"ס דשמין הנכסים ונותנים לה מזונות וכסות:

(טו) ואין הבנות נשבעות:    אף על גב לפי פסק הלכה בסי' צ"ג גם האלמנה אינה נשבעת על מזונות מ"מ ה"א הבנות צריכה לישבע כי אלמנה נשבעת לסוף על הכתובה קמ"ל דא"צ לישבע כי לא חיישי' לצררי דלקטנות לא מתפיס צררי כמ"ש ר"פ שניי דייני כ"כ תוס' פ' השולח דף נ"א, לפ"ז משמע נערה צריכה לישבע כי דוק' לקטנה לא מתפיס צררי וכן משמע בתוס' שם, מיהו לרמב"ם אפי' נערה א"צ שבועה, ובתוס' פ' הנושא אית' אפילו בקטנות חיישי' לצררי דמתפיס בעת המיתה גם לבנותיו ניח' ליה בהרווחה וכן הוא בר"ן שם לפ"ז אפילו מת כשהן קטנות צריכין לישבע אחר שיגדלו אף על גב שכתבתי בסמוך בודאי מתפיס צררי היינו לענין אם באתה לגבות מן משועבדים אבל מב"ח ניזונית מ"מ לענין שבועה לפי תירוצים אלו חיישי' לצררי אפי' לענין בעל חוב /בני חורין/ צריכה שבועה, מיהו בתו' אלו י"ל לענין ב"ח לא חיישינן לצררי וכל דבריהם שם איירי לענין משועבדי' אבל בתוס' פ' הניזקין משמע כמ"ש אפי' לענין ב"ח חיישינן לצררי וצריכה שבועה:
 

באר היטב

(ח) בלבד:    וחייב ליתן להם בגדי שבת מהר"ם מטראני ח"א סימן קע"ה וכנה"ג בשם תשובת כ"י מהר"א גאליק"ן ע"ש. וע' בש"ג פנ"ש.

(ט) נשבעות:    ב"ש הביא תוספת דס"ל דצריכין לישבע ע"ש.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש