שולחן ערוך חושן משפט רלא טז


שולחן ערוך

במדידת קרקע בין אחים או בין שותפין צריך לדקדק בחשבון מדידתו ע"פ העיקרים המתבארים בכתבי הגימטריא שאפילו מלא אצבע מהקרקע רואים אותה כאילו היא מליאה כרכום:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

בכתבי הגמטריא כו':    כן הוא לשון רמב"ם שם רפ"ח דגניבה וכ' המ"מ לפרשו ז"ל כתבי הגימטרי' הוא חכמת השיעור והתשבור' ועליו אמרו שהחשבון תקופות וגימטריאות הן הן פרפראות לחכמה ור"ל הן פרפראות לחכמת התכונה הקרוי חכמה ובינה עכ"ל:

כאלו היא מלאה כרכום:    כלו' יחשבנו בעינו כדבר חשוב והוא מימרא בפרק המקבל ע"ש:באר היטב

▲ חזור לראש