שולחן ערוך חושן משפט רנג טו


שולחן ערוך

שכיב מרע שאמר תנו ת' זוז לבתי בכתובתה, או לכתובתה, אם דרך אנשי העיר להוסיף בשומת הנדוניא ולכתוב שוה מנה במאתים -- אינה נוטלת אלא ק"ק, שהרי לא אמר ת' סתם.

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

לבתי בכתובתה כו':    עד בשומת הנדוניא כן הוא נמי לשון הטור וכונתם משום דכל מה שמכניס האיש לבתו בנדוניית' החתן מקבלו בצאן ברזל וכותב אותו סך בכתובתה לשעבד לה כל נכסיו ע"ז זולת מנה ומאתיים שהוא תקנת חז"ל וזהו הנקרא נדונייתה ומ"ה התחיל וכ' לבתי בכתובתה על שם שכותב אותו סך נדוניית' מאי דהנעלת ליה בכתובת' ובמקצת מקומות שמין מפני כבוד הכלה כל מאי דהנעלת ליה תכשיטין ומלבושין יותר משוין שליש ופעמים מחצה וכמ"ש הטור והמחבר כל זה בא"הע סימן ס"ו ושם מבואר דכפי מנהגם לשום ביותר אף שהיו כותבין בהכתובה כפי השומא מ"מ בשעת גביית הכתובה לא היו גובין אלא כפי שיווי הנדוניא והיו פוחתין שליש או מחצה כפי מה שידעו שנהגו להוסיף באותו מקום ומ"ה אף שצוה ליתן לבתו ת' זוז בכתובתה אין נותנין לה אלא ב' מאות:

ש"ך - שפתי כהן

(יט) ש"מ כו'. ע' בתשובת רשד"ם סי' תל"א:באר היטב

(ל) להוסיף:    כמבואר באבן העזר סי' ס"ו ע"ש ובתשו' רשד"ם סי' תל"א.קצות החושן

▲ חזור לראש