פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט שנט ז


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

איזהו גזלן הלוקח ממון האדם בחזקה כגון שחטף מידו מטלטלים או שנכנס לרשותו שלא ברצון הבעלים ונטל משם כלים או שתקף בעבדו או בבהמתו ונשתמש בהם או שירד לתוך שדהו ואכל פירותיה וכל כיוצא בזה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

הלוקח ממון האדם בחזקה כו':    כדכתיב ויגזול את החנית מיד המצרי:באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש