עין משפט ונר מצוה/פסחים/פרק י

דף צט עמוד בעריכה

א א מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה יב , סמ"ג עשין מה , טור ושו"ע או"ח סי' תעא סעיף א:

ב ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תעב סעיף א:

ג ג מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ח , סמ"ג עשין מא , טור ושו"ע או"ח סי' תעב סעיף ב בהג"ה:

ד ד מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תעב סעיף יג:

ה ה מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה יב , ומיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ד , ומיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה טז , סמ"ג עשין כט ולאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' רמט סעיף ב* , וטור ושו"ע או"ח סי' תקכט סעיף א בהג"ה*:

דף ק עמוד אעריכה

ו א מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה יב , סמ"ג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רעא סעיף ד:


דף קא עמוד אעריכה

ז א מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ח , סמ"ג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רסט:

ח ב מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רעג סעיף א:

ט ג טור ושו"ע או"ח סי' רעג סעיף ז:

י ד מיי' פ"א מהל' ציצית הלכה יג , סמ"ג עשין כו , טור ושו"ע או"ח סי' טו סעיף א:

יא ה מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ט , סמג עשין מד"ס ה , טור ושו"ע או"ח סי' תרעד סעיף א:

יב ו מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ה , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שלז סעיף א:

דף קא עמוד בעריכה

יג א ב מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה ג והלכה ה , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קעח סעיף א:

יד ג מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' קעח סעיף ב:


דף קב עמוד בעריכה

טו א מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה יג , סמ"ג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רעא סעיף ו:

דף קג עמוד אעריכה

טז א מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה כב , סמ"ג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' תעג סעיף א:

יז ב מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה יב והלכה כד , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רצו סעיף א וסעיף ג:

דף קג עמוד בעריכה

יח א מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה ח , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קעט סעיף א [ וברא"ש פ' כיסוי הדס סי' ה ]:

יט ב מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה יב (ופ"ז הל' טו) , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קעד סעיף ה , וטור ושו"ע או"ח סי' קצ סעיף ה [ רב אלפס כאן , ורא"ש כאן , ובברכות פ"ו דף לד , וברא"ש סי' לב ]:

כ ג מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה כו , סמ"ג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רצח סעיף ב:

כא ד מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ג , [ טור או"ח סימן רצט ]:

דף קד עמוד אעריכה

כב א מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ג , טור א"ח סי' רצט:

דף קד עמוד בעריכה

כג א מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ה , ומיי' פ"יא מהל' ברכות הלכה א , סמ"ג עשין כז:

דף קה עמוד אעריכה

כד א מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה יב , סמ"ג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רעא סעיף ד:

כה ב מיי' שם וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רצט סעיף א:

כו ג מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ד , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רעא סעיף ח:

כז ד מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' רעא סעיף ג:

דף קה עמוד בעריכה

כח א מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' רצט סעיף ד:

כט ב מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ו , סמ"ג עשין כט , [ טור ושו"ע או"ח סי' רצד סעיף א ]:

ל ג מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה טו , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קפב סעיף א*:

לא ד מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה יד , ומיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' רעא סעיף יא:

לב ה מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה טו , ומיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' קצ סעיף ד , וטור ושו"ע או"ח סי' רעא סעיף יד:

לג ו מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' קפב סעיף ג:

לד ז מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ה , סמ"ג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רצט סעיף ה:

דף קו עמוד אעריכה

לה א מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' קפב סעיף ג:

לו ב מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה א , סמ"ג עשין כט , [ טור א"ח סי' רעא ]:

לז ג מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה י , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רפט סעיף א:

לח ד מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רצט סעיף ו:

לט ה מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה כג , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמד סעיף ו:

מ ו מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ד , סמ"ג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רצט סעיף ו:

דף קו עמוד בעריכה

מא א ב מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ט , סמ"ג עשין נט , טור ושו"ע או"ח סי' רעא סעיף יב:

מב ג מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ה , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רעא סעיף ז:

מג ד מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רצט סעיף ה:

דף קז עמוד אעריכה

מד א מיי' פ"ז מהל' ברכות [עי' בהג' מיי' שם ס"ק ס] , ומיי' פ"כט מהל' שבת הלכה יז , סמ"ג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רעא סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' ערב סעיף ט , וטור ושו"ע או"ח סי' רצו סעיף ב:

מה ב מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' קצ סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' רעא סעיף יג:

דף קז עמוד בעריכה

מו א ב ג מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה יב , סמג עשין מ , טור ושו"ע או"ח סי' תעא סעיף א:

דף קח עמוד אעריכה

מז א מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' תע סעיף ג וטור ושו"ע או"ח סי' תעא סעיף א בהג"ה:

מח ב מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ח , סמ"ג עשין מא , טור ושו"ע או"ח סי' תעה סעיף א:

מט ג מיי' שם , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תעג סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' תעט , וטור ושו"ע או"ח סי' תפ:

נ ד מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תעב סעיף ג:

נא ה מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תעב סעיף ד:

נב ו ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תעב סעיף ה:

נג ח מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תעב סעיף ו:

נד ט מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תעב סעיף יד:

דף קח עמוד בעריכה

נה א ב מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ט , סמג עשין מא , [ טור או"ח סימן תע"ב ]:

נו ג ד מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תעב סעיף ח:

נז ה טור ושו"ע או"ח סי' תעב סעיף טו:

נח ו מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תעב סעיף טז:

דף קט עמוד אעריכה

נט א ב מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ג , סמ"ג עשין מא , טור ושו"ע או"ח סי' תעב סעיף א:

ס ג מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה יז , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכט סעיף ב:

סא ד מיי' פ"יא מהל' איסורי ביאה הלכה טז , ומיי' פ"א מהל' מקוואות הלכה יב , סמג לאוין קיא ועשין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' קצח סעיף א:

סב ה מיי' פ"יא מהל' איסורי ביאה הלכה טז , ומיי' פ"ד מהל' מקוואות הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף א:

דף קט עמוד בעריכה

סג א טור א"ח סימן תפז , וש"ע סימן תפא סעי' ב בהגה"ה:


דף קיב עמוד אעריכה

סד א טור ושו"ע או"ח סי' ד סעיף יט:

סד (א) טור ושו"ע יו"ד סי' קטז סעיף ה , ועיין רמב"ם פי"ב מהל' רוצח ושמירת נפש הל"ה [ וברב אלפס פ"ב דע"ז דף שמ. וברא"ש שם ססי' יג וצ"ע ]:

סה ב מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ז , ומיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה יח , סמג עשין ל , טור ושו"ע או"ח סי' רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנה סעיף א:

דף קיב עמוד בעריכה

סו א מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה י , סמג לאוין קכז , טור ושו"ע או"ח סי' רמ סעיף יא , וטור ושו"ע אה"ע סי' כה סעיף ה:

סז ב טור ושו"ע או"ח סי' רמ סעיף טז:

דף קיג עמוד אעריכה

סח א מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה יח , טור ושו"ע יו"ד סי' רנה סעיף א:

דף קיג עמוד בעריכה

סט א מיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה יד , סמג לאוין רג , טור ושו"ע חו"מ סי' כח סעיף א [עי' בהגה' מיי' פ"ד מהלכות עדות הל' א]:

ע ב מיי' פ"ו מהל' דעות הלכה ה , ומיי' פ"יג מהל' רוצח הלכה יד , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף יא:

עא ג ד מיי' שם , סמ"ג עשין פא , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף יא:

עב ה טור ושו"ע יו"ד סי' רסה סעיף יב בהג"ה:

עג ו מיי' פ"יא מהל' ע"ז הלכה טז , סמג לאוין כז , טור ושו"ע יו"ד סי' קעט סעיף א:

דף קיד עמוד אעריכה

עד א מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה א , סמ"ג עשין מא , טור ושו"ע או"ח סי' תעג סעיף א:

עה ב מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ז , סמ"ג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רעא סעיף י:

עו ג מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה א , סמ"ג עשין מא , טור ושו"ע או"ח סי' תעג סעיף ד:

עז ד מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה יא:

עח ה מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה א:


דף קטו עמוד אעריכה

עט א מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה יב , סמ"ג עשין מא , טור ושו"ע או"ח סי' תעה סעיף ב:

פ ב מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תעה סעיף א:

פא ג מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה א , ומיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה א , סמ"ג עשין מא ועשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' תעג סעיף ו , וטור ושו"ע או"ח סי' קנח סעיף ד , [ רב אלפס ברכות פ"ח דף מה. , וברא"ש פ' כל הבשר סי' יו"ד ]:

דף קטו עמוד בעריכה

פב א ב ג מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה ו והלכה ח , סמ"ג עשין מא , טור ושו"ע או"ח סי' תעה סעיף א:

פג ד [ מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ב ] , טור ושו"ע או"ח סי' תעה סעיף ג:

פד ה מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה א , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תעג סעיף ד:

פה ו מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תעג סעיף ו:

פו ז ח טור ושו"ע או"ח סי' תעג סעיף ז:

דף קטז עמוד אעריכה

פז א מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה ו , סמ"ג עשין מא , טור ושו"ע או"ח סי' תעה סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תעג סעיף ו:

פח ב טור ושו"ע או"ח סי' תס סעיף ב:

פט ג ד מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה יא , סמ"ג עשין מא , טור ושו"ע או"ח סי' תעג סעיף ה בהג"ה:

צ ה ו מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ב , ומיי' פ"ח מהל' מצה הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תעג סעיף ז:

צא ז טור ושו"ע או"ח סי' תעג סעיף ז בהג"ה:

צב ח מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ה , ומיי' פ"ח מהל' מצה הלכה ד:

דף קטז עמוד בעריכה

צג א מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ו:

צד ב ג מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה ה:

צה ד מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה ד , וסמ"ג עשין מא , טור ושו"ע או"ח סי' תעג סעיף ז:

דף קיז עמוד אעריכה

צו א מיי' פ"ז מהל' יסודי התורה הלכה ד:

צז ב מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה ה , סמ"ג עשין מא , טור א"ח סי' תעג:

דף קיז עמוד בעריכה

צח א מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ה , ומיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ב והלכה יט , סמ"ג עשין יט כט , טוא"ח סימן רסח , וטור ושו"ע או"ח סי' תפז סעיף א:

צט ב מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה י , ומיי' פ"ח מהל' מצה הלכה י , סמ"ג עשין מא , טור ושו"ע או"ח סי' תעט:

ק ג מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תפ:

קא ד מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה י , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תעג סעיף ג:

קב ה מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תעט:

דף קיח עמוד אעריכה

קג א ב ג מיי' פ"ח מהל' חמץ ומצה הלכה י , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תפ:

קד ד מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה יז:


דף קיט עמוד בעריכה

קה א מיי' פ"ג מהל' חנוכה הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תכב סעיף ג:

קו ב ג מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה ט , סמ"ג עשין עא , טור ושו"ע או"ח סי' תעח סעיף א:

דף קכ עמוד אעריכה

קז א מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה א , סמג עשין מ:

קח ב מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה יב:

קט ג מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תעה סעיף ז:

קי ד מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה יד , ומיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה יד , סמג עשין רכו , טור ושו"ע או"ח סי' תעח סעיף ב:

דף קכ עמוד בעריכה

קיא א מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה יד , ומיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תעח סעיף ב:

קיב ב מיי' פ"ח מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ג:

קיג ג טור ושו"ע או"ח סי' תעז סעיף א:

קיד ד מיי' פ"א מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ג:

דף קכא עמוד אעריכה

קטו (א) [ מיי' פ"ח מהל' חמץ ומצה הלכה ז ]:

דף קכא עמוד בעריכה

קטז א מיי' פ"יא מהל' ביכורים הלכה ה , סמג עשין קמד , טור ושו"ע יו"ד סי' שה סעיף י: