שולחן ערוך אורח חיים רעג ז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יש אומרים שאין מקדשין אלא לאור הנר ויש אומרים שאין הקידוש תלוי בנר ואם הוא נהנה בחצר יותר מפני האויר או מפני הזבובים מקדש בחצר ואוכל שם אף על פי שאינו רואה הנר שהנרות לעונג נצטוו ולא לצער והכי מסתברא:

מפרשים

 

מגן אברהם

(טו) והכי מסתברא:    במצטער הרבה הא לאו הכי צריך לאכול במקום נר (מ"ב בשם רש"ל):
 

באר היטב

(י) ולא לצער:    היינו במצטער הרבה הא לאו הכי צריך לאכול במקום נר. מ"א בשם רש"ל.
 

משנה ברורה

(לא) מקדש בחצר ואוכל שם - אבל לא יקדש בבית ויאכל בחצר וכדלעיל בס"א:

(לב) והכי מסתברא - והיינו במצטער הרבה דאל"ה צריך לאכול דוקא במקום נר. ועיין בפמ"ג שמצדד דיותר טוב שיקדש בבית ויאכל מעט ואח"כ יגמור סעודתו בחצר ועיין בסימן רס"ג ס"ט מה שכתוב שם מענין זה:
 

ביאור הלכה

(*) והכי מסתברא:    עיין בב"י ולפי הנראה דהכרעתו בשו"ע קאי רק אסיפא שהוא נהנה בחצר יותר דאל"ה הרבה גדולים ראשונים ס"ל דעיקר הסעודה תלויה בנר וממילא צריך להיות הקידוש שם דאין קידוש אלא במקום סעודה:.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש