פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תעב ו

שולחן ערוך

השמש צריך הסיבה:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(יט) צריך הסיבה - ואפילו בפני אדונו דאע"פ שהוא תמיד משועבד להתעסק בצרכי הבית מ"מ מחויב הוא להראות חירות בליל פסח ולאכול עכ"פ כזית מצה וכזית אפיקומן וד' כוסות בהסיבה. וה"ה פועל שיש לו תלמיד ללמדו אומנות חייב התלמיד בהסיבה וכן עבדים עברים חייבים בהסיבה עכ"פ בכזית ראשון כשמש ולענין עבד כנעני עיין באחרונים:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש