פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים רפט

סעיף אעריכה

יהיה שלחנו ערוך ומטה מוצעת יפה ומפה פרוסה כמו בסעודת הלילה ויברך על היין בורא פרי הגפן והוא נקרא קידושא רבא ואחר כך יטול ידיו. (ועיין לעיל סימן רע"א סעיף י"ב בהג"ה). ויבצע על לחם משנה כמו בלילה ויסעוד וגם זה הקידוש צריך שיהיה במקום סעודה ושלא יטעום קודם לו כלום כמו בקידוש הלילה ומיהו לשתות מים בבוקר קודם תפלה מותר מפני שעדיין לא חל עליו חובת קידוש:

הגה: ועיין לעיל כל דיני קידוש סימן רע"א ער"ב רע"ג:

סעיף בעריכה

במקום שאין יין מצוי הוי שכר ושאר משקין חוץ מן המים חמר מדינה ומקדשין עליו ואם אין לו שכר ושאר משקין אוכל בלא קידוש: