פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

אחר שסיים ברכת המזון מברך בורא פרי הגפן ויטעום המברך. (ואם הפסיק בין הברכה לטעימה עיין לקמן סימן רע"א סעיף ט"ו) ואחר כך יטעמו האחרים אם כולם זקוקים לכוס אחד ונותן המברך מכוסו לכוס ריקן שבידם לא יטעמו עד שיטעום הוא. אבל אם אינם זקוקים לכוסו יכולים לטעום קודם שיטעום הוא. אין צריך המברך לשפוך מכוסו לכוס המסובין אלא אם כן כוס המסובין פגום.

(עיין לעיל סימן קפ"ב, וסוף סימן רע"א):

סעיף בעריכה

אחר ששתה כוס של ברכת המזון יברך ברכה אחת מעין שלש:

סעיף געריכה

שיעור שתיית יין להתחייב בברכה אחרונה יש ספק אם די בכזית או ברביעית לכך יזהר לשתות או פחות מכזית או רביעית כדי להסתלק מן הספק והכא אי אפשר לשתות פחות מכזית דכל דבר שצריך כוס צריך לשתות ממנו כמלא לוגמיו שהוא רוב רביעית הלכך ישתה רביעית שלם:

סעיף דעריכה

אם המברך אינו רוצה לטעום יטעום אחד מהמסובין כשיעור ואין שתיית שנים מצטרפת ומכל מקום מצוה מן המובחר שיטעמו כולם.

(ועיין לקמן סימן רע"א סעיף י"ד):

סעיף העריכה

כשמסובין בסעודה גדולה ואין יודעים עד היכן יגיע כוס של ברכת המזון כל אחד מהמסופקים אם יגיע לו צריך לברך בורא פרי הגפן.

(ועיין לעיל סימן קע"ד סעיף ה' בהג"ה):