פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תעב טז

שולחן ערוך

מצוה לחלק לתינוקות קליות ואגוזים כדי שיראו שינוי וישאלו:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(נ) וישאלו - ר"ל שעי"ז יתעוררו לשום לב על כל השנויים ומנהגי לילה זה וישאלו שאלות המבוארים בנוסח מה נשתנה. ובש"ס איתא כדי שלא יישנו וישאלו. וצריך לעוררם שלא יישנו עד אחר עבדים היינו וכו' שידעו ענין יציאת מצרים דעיקר המצוה הוא התשובה על שאלת בנו וכמו שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה וגו' (ולא כמו שעושין איזה המון שאחר אמירת מה נשתנה מניחים לילדים לילך ולישן ואינם יודעים שום תשובה על שאלתם):

ביאור הלכה

▲ חזור לראש