עין משפט ונר מצוה/מכות/פרק ג

דף יג עמוד א עריכה

א ה מיי' פי"ט מהל' סנהדרין הלכה א' [מן סי' א עד סי' ז], מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ז':

ב ו מיי' פי"ט מהל' סנהדרין הלכה ד' [סי' קנא קנג], ומיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ב' והלכה ג:

ג ז מיי' פי"ט מהל' סנהדרין הלכה ד' [סי' קנז], ומיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ב':

ד ח מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ט':

ה ט מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ז':

ו י הכל במיי' פי"ט מהל' סנהדרין:

ז כ מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ט והלכה כד:

ח ל מ מיי' פ"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"א, סמג לאוין קלב:

דף יג עמוד ב עריכה

ט א מיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה א', ומיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ז', סמג לאוין קה:

י ב מיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה ב':

יא ג מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה א' והלכה ג:

יב ד מיי' פ"א מהל' שגגות הלכה ב', סמג עשין ריג:

דף יד עמוד א עריכה

יג א מיי' פ"ד מהל' שגגות הלכה א', סמג עשין ריג:

יד ב ג מיי' פ"ד מהל' שגגות הלכה ה':

טו ד מיי' פ"ה מהל' שגגות הלכה ג', סמג עשין ריג:

דף יד עמוד ב עריכה

טז א מיי' פ"א מהל' כלי המקדש הלכה ד' והלכה ה, סמג לאוין רצב ולאו רצג:

יז ב מיי' פ"י מהל' איסורי ביאה הלכה ה', סמג לאוין קיא, טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ד סעיף י"ד:

יח ג מיי' פי"ח מהל' פסולי מוקדשין הלכה י"ג:

יט ד מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה א':

כ ה מיי' פי"ח מהל' פסולי מוקדשין הלכה י"ב:

כא ו מיי' פי"ח מהל' פסולי מוקדשין הלכה ט"ז:

דף טו עמוד א עריכה

כב א מיי' פ"א מהל' נערה הלכה ז', סמג עשין נז, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ז סעיף ג':

דף טו עמוד ב עריכה

כג א מיי' פט"ז מהל' סנהדרין הלכה ד', סמג עשין קה וע"ש בכסף משנה, ובפ' י"ח שם הלכה ב:

כד ב מיי' פט"ז מהל' סנהדרין הלכה ד', ומיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה ב' וע"ש בכסף משנה:

כה ג מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה כ':

דף טז עמוד א עריכה

כו א מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה י', ומיי' פי"ח מהל' פסולי מוקדשין הלכה ט':

כז ב מיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה א', [ וברב אלפס שבועות סוף פ"ד דף שג. ]:

כח ג מיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה ב', [ וברב אלפס שם ]:

כט ד מיי' פי"ג מהל' שחיטה הלכה א', סמג עשין סה, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ב סעיף ו':

ל ה מיי' פ"א מהל' נערה הלכה ז', ועיין בכסף משנה בפט"ז מהלכות סנהדרין הל' ד:

לא ו מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ח', סמג לאוין רא, טור ושו"ע יו"ד סי' רכ"ח סעיף כ"ג:

לב ז מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ח', טור ושו"ע יו"ד סי' רכ"ח סעיף כ"א:

לג ח מיי' פט"ז מהל' סנהדרין הלכה י"ב, ומיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה ב', ומיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה א', ומיי' פ"א מהל' נערה הלכה י"א, ומיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ו', ומיי' פ"ד מהל' חובל הלכה ט', טור ח"מ סי' שנ:

דף טז עמוד ב עריכה

לד א מיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה ב', סמג לאוין רפד:

לה ב מיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה ג' והלכה ה:

לו ג מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ח', סמג לאוין רמא, טור ושו"ע יו"ד סי' רכ"ח סעיף כ"א:

לז ד מיי' פ"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ד, סמג לאוין קלב, טור ושו"ע יו"ד סי' פ"ד סעיף ו':

לח ה מיי' פ"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ג, [ וברב אלפס חולין סוף פ"ג וביאור ארוך בזה דף רפב.]:

לט ו מיי' פ"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ד:

מ ז מיי' פי"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה ל"א, ומיי' פ"ד מהל' דעות הלכה א', סמג לאוין קמח, טור ושו"ע או"ח סי' צ"ב סעיף ב' בהג"ה, וסי' ג סעיף יז, [ וברב אלפס ברכות פרק ג דף טז ]:

מא ח מיי' פי"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ט, סמג לאוין קמח, טור ושו"ע יו"ד סי' קט"ז סעיף ו', [וברב אלפס שם]:

מב ט מיי' פ"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ד[1]:

מג י מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה כ':

דף יז עמוד א עריכה

מד א מיי' פ"ט מהל' מעשר הלכה ג':

מה ב מיי' פ"ט מהל' מעשר הלכה א':

מו ג מיי' פ"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"א, סמג לאוין קלב, טור ושו"ע יו"ד סי' ק' סעיף א':

מז ד ה מיי' פי"א מהל' מעשה קרבנות הלכה ה', סמג לאוין שכה:

מח ו מיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה ה', סמג לאוין רסד:

מט ז מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה א', סמג לאוין שכו:

נ ח מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה י"א:

נא ט מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה א':

נב י מיי' פי"ג מהל' שחיטה הלכה א', סמג לאוין רסה, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ב סעיף ו':

נג כ מיי' פי"ג מהל' שחיטה הלכה ב', ומיי' פט"ז מהל' סנהדרין הלכה ד', ומיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה ב', ומיי' פ"א מהל' נערה הלכה ז', ומיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה ג':

נד ל מיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה ג' והלכה ד, סמג לאוין רס:

נה מ מיי' פי"א מהל' מעשה קרבנות הלכה ד', סמג לאוין שכד:

נו נ מיי' פ"א מהל' בכורות הלכה ט"ז, סמג לאוין שמג:

נז ס מיי' פי"א מהל' מעשה קרבנות הלכה ה', סמג לאוין שכה:

דף יז עמוד ב עריכה

נח א מיי' פי"א מהל' מעשה קרבנות הלכה א', סמג לאוין שכא:

נט ב מיי' פ"ג מהל' ביכורים הלכה א':

ס ג מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ה', סמג לאוין רסד:

סא ד מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ט':

דף יח עמוד א עריכה

סב א מיי' פי"א מהל' מעשה קרבנות הלכה ח', סמג לאוין שכו:

דף יח עמוד ב עריכה

סג א מיי' פי"ח מהל' פסולי מוקדשין הלכה ג':

סד ב מיי' פי"א מהל' מעשה קרבנות הלכה ח', סמג לאוין שכו:

סה ג מיי' פי"ז מהל' מעשה קרבנות הלכה ו':

סו ד ה מיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה י"ב:

דף יט עמוד א עריכה

סז א מיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה א', סמג עשין קלט:

סח ב מיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה ב':

סט ג מיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה א', סמג עשין קלו:

ע ד מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה ה', ומיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ט"ז:

דף יט עמוד ב עריכה

עא א מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה א', סמג לאוין רסד:

עב ב מיי' פט"ז מהל' טומאת אוכלין הלכה י"א, סמג עשין רמו:

עג ג מיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה ח', ומיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ג', סמג עשין קלז:

עד ד ה מיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה ח', סמג שם:

עה ו מיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה ו':

דף כ עמוד א עריכה

עו א מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ו':

עז ב מיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה ה':

עח ג מיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה ט':

עט ד מיי' פי"ט מהל' סנהדרין הלכה ד' [סי' קמג], ומיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה ט"ו, סמג לאוין סב, טור ושו"ע יו"ד סי' ק"פ סעיף ט':

פ ה מיי' פי"ט מהל' סנהדרין הלכה ד' [סימן קמ], ומיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה א', סמג לאוין סב, טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"א סעיף ב':

פא ו מיי' פי"ט מהל' סנהדרין הלכה ד' [סי' קמא], ומיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה ז', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"א סעיף י':

(ו) מיי' פי"ט מהל' סנהדרין הלכה ד' [סי' קמב]:

פב ז מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה י"ב, סמג לאוין סב, טור ושו"ע יו"ד סי' ק"פ סעיף ח':

פג ח מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה א', סמג לאוין סב, טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"א סעיף א':

פד ט מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה ז', סמג לאוין סב, טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"א סעיף י"א:

פה י מיי' וסמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"א סעיף י':

פו כ מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה ט"ו, סמג לאוין סב, טור ושו"ע יו"ד סי' ק"פ סעיף י':

פז ל מ מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה ט"ו, טור ושו"ע יו"ד סי' ק"פ סעיף ט':

דף כ עמוד ב עריכה

פח א מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה ט"ו, סמג לאוין סב:

פט ב מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י', סמג לאוין רכ:

צ ג מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה ט"ו, סמג לאוין סב:

צא ד מיי' שם, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ק"פ סעיף ט':

צב ה ו מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ט', סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"מ סעיף א':

צג ז מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה י', סמג לאוין ס, טור ושו"ע או"ח סי' ש"מ סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' קפ"ב סעיף ו':

צד ח מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה א', סמג לאוין נא, טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"א סעיף א':

צה ט מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"א סעיף ד':

צו י מיי' שם, סמג לאוין סב, טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"א סעיף ד':

צז כ מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ק"פ סעיף ח':

דף כא עמוד א עריכה

צח א מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה י"א, סמג לאוין פא, טור ושו"ע יו"ד סי' ק"פ סעיף א':

צט ב טור ושו"ע יו"ד סי' ק"פ סעיף ג':

ק ג מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י', סמג לאוין רנ:

קא ד מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ט"ז, ומיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ד', סמג לאוין רנ, וסי' רלד[2]:

קב ה מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"ג, סמג לאוין רנ:

קג ו מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה ל', סמג לאוין רפג:

דף כא עמוד ב עריכה

קד א מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה ל', סמג לאוין רסג:

קה ב ג מיי' פ"א מהל' כלאים הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף א':

קו ד מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ג':

דף כב עמוד א עריכה

קז א מיי' פ"י מהל' רוצח הלכה ט', סמג עשין עח:

קח ב ג מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה א':

קט ד מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה א', סמג לאוין שסג:

קי ה מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה י':

קיא ו מיי' פ"ב מהל' כלי המקדש הלכה י"ג:

קיב ז מיי' פ"ז מהל' ע"ז הלכה ב':

קיג ח מיי' פ"ו מהל' מלכים הלכה ח':

קיד ט י מיי' פ"ט מהל' כלאים הלכה י"א:

קטו כ מיי' פי"ז מהל' סנהדרין הלכה א', סמג לאוין קצח:

קטז ל מיי' פי"ז מהל' סנהדרין הלכה ב':

דף כב עמוד ב עריכה

קיז א מיי' פי"ז מהל' סנהדרין הלכה ב', סמג לאוין קצט:

קיח ב מיי' פי"ז מהל' סנהדרין הלכה ג' ועי' בכסף משנה:

קיט ג ד מיי' פי"ז מהל' סנהדרין הלכה ד' וע"ש בכסף משנה:

קכ ה מיי' פט"ז מהל' סנהדרין הלכה ח', סמג לאוין קצט:

קכא ו מיי' פט"ז מהל' סנהדרין הלכה ט':

קכב ז מיי' פט"ז מהל' סנהדרין הלכה י':

קכג ח מיי' פט"ז מהל' סנהדרין הלכה ט':

קכד ט מיי' פט"ז מהל' סנהדרין הלכה י"א:

קכה י מיי' פט"ז מהל' סנהדרין הלכה י"ב:

קכו כ מיי' פי"ז מהל' סנהדרין הלכה ה':

דף כג עמוד א עריכה

קכז א מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה י"ד, סמג עשין כא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ה סעיף ד', [ וברב אלפס כתובות סמוך לסוף פרק ז דף קא]:

קכח ב מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ט"ז:

קכט ג מיי' פט"ז מהל' סנהדרין הלכה ח':

קל ד ה מיי' פט"ז מהל' סנהדרין הלכה ט':

קלא ו ז מיי' פט"ז מהל' סנהדרין הלכה י"א:

קלב ח מיי' פי"ז מהל' סנהדרין הלכה ו':

קלג ט י כ מיי' פי"ז מהל' סנהדרין הלכה ה':

קלד ל מיי' פי"ז מהל' סנהדרין הלכה ז':

דף כג עמוד ב עריכה

קלה א מיי' פ"א מהל' שביתת עשור הלכה ב', סמג לאוין סח, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"א סעיף ב':

דף כד עמוד א עריכה

קלו א מיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ה':

קלז ב מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כ"א, סמג לאוין קכז, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"א סעיף א':  1. ^ בעין משפט בדפוס כתוב הלכה כ"ה אבל אצלנו זה בהלכה כ"ד -- ויקיעורך
  2. ^ אני מניח שהכוונה אל סמ"ג לאו רלד-רלה -- ויקיעורך