שולחן ערוך יורה דעה קפ ג


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

מותר ליתן אפר מקלה על מכתו:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ה) אפר מקלה. וכ"ש עפר בעלמא. ב"ח:


(ו) על מכתו. דמכתו מוכיח עליו שאינו עושה משום חקות העובדי כוכבים אלא לרפואת המכה:באר היטב

(ג) אפר:    פי' אפי' אפר כירה שהיא קשה ומקעקעת מקום המכה והרושם נראה שם אחר זמן אפ"ה מותר דמכתו מוכיח עליו ואפילו לאחר שחיתה המכה מ"מ נשאר שם רושם המכה וכ"ש עפר בעלמא דמותר. ט"ז.▲ חזור לראש