סמ"ג לאו שסג

<< · סמ"ג · לאו · שסג · >>


מצות לאו שסג - לא לתלוש סימני צרעת

הקוצץ בהרתו והכווה מחיתו שאינו עוד סימני טומאה והתולש סימני טומאה בכל הנגעים בין בנגעי אדם בין בנגעי בגדים בין בנגעי בתים הר"ז עובר בל"ת שנ' השמר בנגע הצרעת לשמור מאוד ולעשות ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלויים כאשר צויתים תשמרו לעשות אם לא להסגיר אם להחליט אם לטהר [סימנתי לעיל] אמר רבי אילעא כ"מ שנ' השמר פן ואל אינו אלא ל"ת, תניא בת"כ [מצורע פרשה ה'] השמר בנגע הצרעת וכתיב בסמוך זכור אשר עשה ה' אלהיך למרים מה ענין זה לזה אלא ללמד שלא נענשה אלא על לשון הרע והלא דברים ק"ו ומה מרים שלא דברה בפניו של משה כך המדבר בגנותו של חברו בפניו על אחת כמה וכמה ועל כיוצא בזה אמר הכתוב דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום: