פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

המעביר שער בית השחי ובית הערוה אפילו במספרים כעין תער היו מכין אותו מכת מרדות בד"א במקום שאין מעבירין אותו אלא נשים כדי שלא יתקן עצמו תיקון נשים אבל במקום שמעבירין אותו גם האנשים אם העביר אין מכין אותו:

הגה: ואפילו לכתחילה שרי (ר"ן פ"ב דעבודת כוכבים) רק החברים נמנעים בכ"מ (שם ובב"י בשם נ"י) (ועיין לעיל סימן קנ"ו)
:

ומותר להעביר שער

(שאר)

אברים במספרים בכל מקום:

סעיף בעריכה

מי שמגלח כל שיער שבו מראשו ועד רגליו י"א שמותר לו לגלח גם של בית השחי ובית הערוה:

סעיף געריכה

אסור לחוך בידו בשער בית השחי ובית הערוה כדי להשירו אבל מותר לחוך בבגדו להשירו:

סעיף דעריכה

מי שיש לו חטטין בבית השחי ובית הערוה ומצטער מצד השער מותר להעבירו:

סעיף העריכה

לא תעדה אשה עדי האיש כגון שתשים בראשה מצנפת או כובע או תלבש שריון וכיוצא בו

(ממלבושי האיש לפי מנהג המקום ההוא) (טור)

או שתגלח ראשה כאיש ולא יעדה איש עדי אשה כגון שילבש בגדי צבעונים וחלי זהב במקום שאין לובשין אותם הכלים ואין משימין אותו החלי אלא נשים:

הגה: ואפילו באחד מן הבגדים אסור אף על פי שניכרים בשאר בגדיהם שהוא איש או אשה (ב"י) טומטום ואנדרוגינוס אסורים להתעטף כאשה:

סעיף ועריכה

אסור

(לאיש)

ללקט אפילו שער אחד לבן מתוך השחורות משום לא ילבש גבר. וכן אסור לאיש לצבוע

(שערות לבנות שיהיו) (ב"י)

שחורות אפילו שערה אחת. וכן אסור לאיש להסתכל במראה.

: