סמ"ג לאו שכא

<< · סמ"ג · לאו · שכא · >>


מצות לאו שכא - לא לאכול בשר העולה

שלא לאכול כזית מבשר העולה שנ' לא תוכל וגומר נדריך אשר תדור ודרשינן במס' מכות [דף י"ז] כל האוכל כזית מבשר עולה בין לפני זריקת דמה בין לאחר זריקת דמה לוקה מדכתיב לא תוכל לאכול וגו' ונדריך אשר תדור, וכן כל האוכל כזית מכל האימורי' בין לפני זריקה בין לאחר זריק' בין כהן בין ישר' לוקה שהאימורים כליל למזבח כמו עולה.