סמ"ג לאו שכה

<< · סמ"ג · לאו · שכה · >>


מצות לאו שכה - לא לאכול קדשי הקדשים חוץ לעזרה

שלא יאכלו כהנים כזית מבשר קדשי קדשים חוץ לעזרה שנ' לא תוכל לאכול וגו' ובקרך וצאנך ותניא בפ' אלו הן הלוקין [דף י"ז] שזו אזהרה לאכלו מבשר חטאות ואשמות חוץ לעזרה, והוא הדין לאכלו קדשים קלים חוץ לירושלם שהוא לוקה שחומת ירושלם לקדשים קלים כחומת העזרה לקדשי קדשים, וחטאת ואשם ושירי המנחות משפט אחד לחם, בשר קדשי קדשים שיצא חוץ לחומת העזרה ובשר קדשים קלים שיצא חוץ לירושלם נפסל ונאסר לעולם אע"פ שחזר למקומו אסור לאוכלו והאוכל ממנו כזית לוקה שנאמר ובשר בשדה טרפה לא תאכלו כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו הרי הוא כטרפה [שם דף י"א ובחולין דף ס"ח] וכבר מנינו לאו זה בהלכות איסור והיתר [ל"ת קל"ד].