שולחן ערוך יורה דעה קפא א


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

פאות הראש הם שתים סוף הראש הוא מקום חיבורו ללחי מימין ומשמאל:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) מימין ומשמאל. אצל האזן:באר היטב

(א) ללחי:    אצל האוזן וזה אסור אפילו למי שהוא קרוב למלכות ט"ז לדעת הטור.▲ חזור לראש