עין משפט ונר מצוה/גיטין/פרק א

דף ב עמוד א עריכה

א א מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ה', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף א':

ב ב מיי' שם הלכה א' ב', וסמ"ג שם, טוש"ע שם.

דף ב עמוד ב עריכה

ג א מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ח', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף א':

ד ב מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה י"ד, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף י"ח:

ה ג מיי' פי"א מהל' עדות הלכה ז', טור ושו"ע יו"ד סי' קכ"ז סעיף ג' ובהג"ה:

ו ד שם בהג"ה:

ז ה מיי' פכ"ד מהל' אישות הלכה י"ח, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' י"א סעיף א' וטור ושו"ע אה"ע סי' קע"ח סעיף ט':

דף ג עמוד א עריכה

ח א מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ו', סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף ל"ח בהגה"ה:

דף ג עמוד ב עריכה

( אין ) 

דף ד עמוד א עריכה

ט א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה י"ז ומיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה י', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ל סעיף ז' וטור ושו"ע חו"מ סי' נ"א סעיף ג' וסעיף ז.

דף ד עמוד ב עריכה

( אין )

דף ה עמוד א עריכה

י א טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף י"ד בהג"ה:

יא ב מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה י"ד, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף י"ח:

יב ג מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ז' יז(?), טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף ח':

דף ה עמוד ב עריכה

יג א מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ה', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף א':

יד ב מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"א סעיף ט' וטור ושו"ע אה"ע סי' ל"ה סעיף ב':

טו ג מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ט', סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' ז' סעיף ה' בהג"ה:

טז ד מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה י"ז, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף ז':

יז ה מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה י"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף ט"ו:

דף ו עמוד א עריכה

יח א ב מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה י"ב, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף ט"ו:

ט ג ד מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה י':

כ ה מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ח', וסמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף א' וע"ש:

דף ו עמוד ב עריכה

כא א מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ו', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ב סעיף א':

כב ב מיי' פ"ז מהל' ספר תורה הלכה ט"ז ומיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ל"ה, סמ"ג עשין כב, טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ד סעיף ב':

כג ג מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה י"ט:

כד ד מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ג', סמ"ג עשין יא, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ס סעיף ב':

דף ז עמוד א עריכה

כה א מיי' פ"ח מהל' חובל ומזיק הלכה ט', טור ושו"ע חו"מ סי' שפ"ח סעיף ה':

כו ב ג מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה י"ד, סמ"ג עשין מדברי סופרים ג, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ס סעיף ג'. [וברב אלפס ברכות פרק ה' דף כד: וברא"ש שם סימן א ]:

כז ד מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ס סעיף ד':

דף ז עמוד ב עריכה

כח א מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה ה', סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ח סעיף א':

כט ב מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה ז':

ל ג מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה ח':

לא ד ה מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה כ"ג:

דף ח עמוד א עריכה

לב א מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה י':

לג ב מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה ז':

לד ג מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה ו', סמ"ג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף פ"ב

לה ד מיי' פי"א מהל' טומאת מת הלכה ו':

לו ה מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה י' ופ"א מהלכות תרומות הל' ז ח:

לז ו מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה ד' והלכה טו:

לח ז מיי' פי"א מהל' טומאת מת הלכה ו':

דף ח עמוד ב עריכה

לט א מיי' פי"א מהל' טומאת מת הלכה ו':

מ ב מיי' פי"א מהל' טומאת מת הלכה ה':

מא ג מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה י"א:

מב ד ה מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ב', סמ"ג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף נ"ו:

מג ו מיי' שם, סמ"ג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף נ"ז:

דף ט עמוד א עריכה

מד א מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ט', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף ט':

מה ב מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ב', סמ"ג עשין נ:

מו ג ד מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה י"ח, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף ו':

מז ה מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ז', סמ"ג עשין עו, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף מ"ה וסעיף נא:

מח ו מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ו', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף מ"ז:

מט ז מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף מ"ו:

דף ט עמוד ב עריכה

נ א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כ"ג, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ל סעיף ט"ז:

נא ב מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כ"ג ומיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ו', סמ"ג עשין קכד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ה סעיף ד':

נב ג מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כ"ט מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה י"ב והלכה יד', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף נ"ח:

נג ד מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה א', סמ"ג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ע"ו:

נד ה מיי' פ"י מהל' זכייה הלכה א', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף י"ח:

נה ו מיי' פ"ח מהל' זכייה הלכה י"ב, סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף י"ח:

נו ז מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ה', סמ"ג עשין פו, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף מ"ח:

נז ח מיי' שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף מ"ט:

דף י עמוד א עריכה

נח א ב מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ו', סמ"ג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף מ"ז:

דף י עמוד ב עריכה

נט א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כ"ד ומיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ה' טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ל סעיף י"ג וטור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף נ':

ס ב ג מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ה' ומיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה א'

סא ד מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין פו וסמ"ג עשין צד, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף מ"ה וסעיף מו, וטור ושו"ע חו"מ סי' ס"ח סעיף א' וטור ושו"ע אה"ע סי' ק"ל סעיף י"ט:

דף יא עמוד א עריכה

סב א מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ח סעיף א':

סג ב מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ח סעיף ב':

דף יא עמוד ב עריכה

סד א טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ל סעיף י"ט:

סה ב מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ט"ז, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"מ סעיף א':

סו ג מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה א', סמ"ג עשין פו, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ע"ו:

סז ד מיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה ב' ומיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ב' ומיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ג סעיף א':

סח ה מיי' פ"כ מהל' מלוה ולוה הלכה ב', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ה סעיף ד':

סט ו מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ה סעיף א':

ע ז מיי' פ"ב מהל' מתנות עניים הלכה י"ט:

דף יב עמוד א עריכה

עא א מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ז', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף כ' וסעיף כא:

עב ב ג ד ה מיי' פ"ז מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה ב', סמ"ג עשין פה:

עג ו ז מיי' שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף כ' בהגה"ה:

עד ח מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה י"ט:

דף יב עמוד ב עריכה

עה א מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה י"ט:

עו ב ג מיי' פ"ד מהל' חובל ומזיק הלכה י', סמ"ג עשין ע, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף כ"א וטור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ד סעיף ג':

עז ד מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' של"א:

דף יג עמוד א עריכה

עח א מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כ"ח ומיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ב' והלכה יב, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף נ"ח:

עט ב מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה א', סמ"ג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ע"ו:

פ ג מיי' פ"י מהל' זכייה הלכה א', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף י"ח:

פא ד מיי' פ"י מהל' זכיה הלכה א' ומיי' פ"ח מהל' זכיה הלכה ב', סמ"ג עשין סב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף א':

פב ה מיי' פ"י מהל' זכיה הלכה א', סמ"ג עשין סב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף י"ח:

דף יג עמוד ב עריכה

פג א ב מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ז' ומיי' פ"ג מהל' זכיה הלכה ג', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ו סעיף ח' וטור ושו"ע חו"מ סי' ס"ו סעיף י"ט:

דף יד עמוד ד עריכה

פד א מיי' פ"ו מהל' זכיה הלכה ד', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ו סעיף י"ב טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ז סעיף א':

פה ב מיי' פ"ו מהל' זכיה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע אה"ע סי' נ"ח סעיף א':

פו ג מיי' פט"ו מהל' מכירה הלכה ב', סמ"ג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ב סעיף א':

פז ד ה מיי' פט"ז מהל' מלוה הלכה ב', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ה סעיף א':

פח ו מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ו', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ה סעיף א':

פט ז מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ה סעיף ב':

דף יד עמוד ב עריכה

צ א מיי' פ"י מהל' זכיה הלכה י"ב, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ה סעיף ט':

צא ב ג ד מיי' פ"ד מהל' זכיה הלכה ד' ה', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ה סעיף ח':

צב ה מיי' פ"ח מהל' זכיה הלכה י"ז, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף א':

דף טו עמוד א עריכה

צג א מיי' פ"ד מהל' זכיה הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף ב':