שולחן ערוך יורה דעה רסז כא


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

הקוטע יד עבד כנעני של חבירו -- נותן חמשה דברים לאדון. והעבד ניזון מהצדקה אף על פי שהאדון לוקח השבת שהרי יכול לומר לו "עשה [עמי] ואיני זנך". והריפוי נותן לרפואתו. ואם אמדוהו להתרפאות בה' ימים ועשו לו סמים חזקים שמיהר להתרפאות ג' ימים -- האדון לוקח היתרון; אף על פי שהעבד נצטער בסמים החזקים (וכל שכן אם חבל בו האדון דפטור) (מישרים ני"ג ועיין ס"ק ל"ז)

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(לו) נותן ה' דברים. נזק וצער ריפוי שבת ובושת וע' בח"מ סי' ת"ך נתבאר דיניהם ובח"מ סי' ע' נתבאר איזה מהן גובה בזמן הזה ע"ש:


(לז) וכ"ש אם חבל כו'. וזה פשוט במשנה פרק החובל (דף פ"ז ע"א) וכתבו הרמב"ם פ"ד מהלכות חובל והט"ו בח"מ סימן תכ"ד סעיף ג' ולא ידעתי למה כתבו בד"מ ע"ש רבינו ירוחם לבד ומבואר במשנה ורמב"ם שם דאם חבל הע"ע שלו חייב בכולן חוץ מן השבת:באר היטב

(כב) חבל:    ומבואר במשנה פ' החובל וברמב"ם דאם חבל הע"ע שלו חייב בכולן חוץ מן השבת ועיין בחושן משפט סימן ת"ך.▲ חזור לראש