עין משפט ונר מצוה/בבא מציעא/פרק ז

דף פג עמוד א עריכה

א ז מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה א', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' של"א סעיף א':

ב ח מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' של"א סעיף ב':

ג ט מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' של"א סעיף א':

דף פג עמוד ב עריכה

ד א ב ג טור ושו"ע חו"מ סי' של"א סעיף א' בהג"ה:

ה ד ה מיי' פ"ח מהל' חובל ומזיק הלכה ט', סמג עשין ע, טור ושו"ע חו"מ סי' שפ"ח סעיף ט':

דף פד עמוד א עריכה

ו א מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה ב', ודלא כר"י ודלא כר"ל:


דף פה עמוד א עריכה

ז א מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ב', סמג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ה סעיף ג':


דף פו עמוד א עריכה

ח א מיי' פ"ב מהל' טומאת צרעת הלכה ו', סמג עשין רלד:

ט ב מיי' פ"ב מהל' טומאת צרעת הלכה ט':


דף פז עמוד א עריכה

י א ב מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ה', סמ"ג לאוין קכו, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"א סעיף ו' וכפי' התוס':

יא ג מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ב', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' של"א סעיף ג':

יב ד מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה א', סמ"ג עשין צא, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף ב':

דף פז עמוד ב עריכה

יג א מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה א', סמ"ג עשין צא, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף א':

יד ב מיי' פ"א מהל' גניבה הלכה י"א, ומיי' פ"א מהל' גזילה ואבידה הלכה ב', סמ"ג עשין עא וסימן עג, טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ח סעיף ב', וטור ושו"ע חו"מ סי' שנ"ט סעיף א':

טו ג מיי' פ"ח מהל' מעילה הלכה א', ומיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה ו':

טז ד מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה י', סמ"ג עשין צא, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף י"ג:

יז ה מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה י' ועיין בהשגות ובמגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף י"ב:

יח ו מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף פ"ב:

יט ז מיי' פ"ה מהל' מעשר הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף ק':

כ ח מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה י"א, סמ"ג עשין צא, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף י"ד:

כא ט מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף י"א:

דף פח עמוד א עריכה

כב א ב מיי' פ"ד מהל' מעשר הלכה א', ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין קלה, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף פ"ג:

כג ג מיי' פ"ד מהל' מעשר הלכה ח', סמ"ג עשין קלה:

כד ד מיי' פ"ד מהל' מעשר הלכה א' וע"ש, סמ"ג עשין קלה, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף פ"ג:

דף פח עמוד ב עריכה

כה א מיי' פ"ב מהל' מעשר הלכה א':

כו ב מיי' פ"ב מהל' מעשר הלכה ב':

כז ג מיי' פי"ג מהל' שכירות הלכה ב', סמ"ג עשין צא, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף י"א:

כח ד ה מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה ח':

כט ו טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף א':

ל ז מיי' פי"ג מהל' שכירות הלכה א', סמ"ג לאוין קפד, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ח סעיף א':

דף פט עמוד א עריכה

לא א ב ג ד מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה ד', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין צא, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף ב':

לב ה ו מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף ג':

לג ז טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף ד':

לד ח מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף ג':

לה ט מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף ג':

לו י מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה ה', סמ"ג עשין צא, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף ג':

לז כ ל מיי' פי"ג מהל' שכירות הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף ט"ו:

דף פט עמוד ב עריכה

לח א ב מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה י', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמג עשין צח, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף י"ג:

לט ג מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף ב':

מ ד ה מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה י', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף י"ב:

מא ו מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף ב':

מב ז מיי' פ"ה מהל' מעשר הלכה י' והלכה יא, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף ק' וסעיף קא:

מג ח ט מיי' פ"ה מהל' מעשר הלכה י', ומיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה י', ועי' בהשגות ובמגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף י"ב:

מד י מיי' פ"ה מהל' מעשר הלכה י', טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף צ"ג:

דף צ עמוד א עריכה

מה א ב מיי' פי"ג מהל' שכירות הלכה ד', ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג לאוין קפד, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ח סעיף ח' ועיין בהג"ה:

מו ג ד מיי' פי"ג מהל' שכירות הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' של"ח סעיף ה':

מז ה מיי' פי"ג מהל' שכירות הלכה ד' והלכה ה:

מח ו מיי' פי"א מהל' תרומות הלכה כ"א:

מט ז מיי' פ"ו מהל' מעשר הלכה ו', סמ"ג עשין קלה:

נ ח מיי' פ"ו מהל' מעשר שני הלכה ט"ו:

נא ט מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה י"ז:

נב י מיי' פי"ג מהל' שכירות הלכה ד' והלכה ה:

נג כ מיי' פי"א מהל' מעשר שני הלכה י"ג:

נד ל מיי' פ"ט מהל' מעשר הלכה א', סמג עשין קלח:

נה מ מיי' פי"ג מהל' שכירות הלכה ד' והלכה ה:

נו נ מיי' פי"ג מהל' שכירות הלכה ג', סמ"ג לאוין קפד, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ח סעיף ז':

נז ס מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה א', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ז סעיף ב':

נח ע מיי' פי"ג מהל' שכירות הלכה ג', סמ"ג לאוין קפד, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ח סעיף ו':

דף צ עמוד ב עריכה

נט א ב ג מיי' פט"ז מהל' איסורי ביאה הלכה י"ב, סמג לאוין קכ, טור ושו"ע אה"ע סי' ה' סעיף ד':

ס ד ה ו ז ח מיי' פי"ג מהל' שכירות הלכה ג', סמ"ג לאוין קפד, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ח סעיף ו':

סא ט י מיי' פי"ג מהל' שכירות הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' של"ח סעיף ט':

סב כ מיי' פי"ג מהל' שכירות הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' של"ח סעיף ג':

סג ל מיי' פי"ג מהל' שכירות הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' של"ח סעיף ד':

סד מ מיי' פ"ט מהל' כלאים הלכה ז', סמג לאוין רפד, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ז סעיף י"א:

סה נ מיי' פ"ט מהל' כלאים הלכה ז', ומיי' פי"ג מהל' שכירות הלכה ב', ועי' במגיד משנה, סמג לאוין רפד וסימן קפד, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ז סעיף י"א, וטור ושו"ע חו"מ סי' של"ח סעיף ג':

דף צא עמוד א עריכה

סו א מיי' פ"א מהל' תמורה הלכה א', סמג לאוין שמה:

סז ב מיי' פ"א מהל' תמורה הלכה ה':

סח ג מיי' פי"ג מהל' שכירות הלכה ב', סמ"ג לאוין קפד, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ח סעיף ד':

סט ד מיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה ב':

ע ה מיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה ב', ומיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה א', ומיי' פ"א מהל' נערה הלכה י"א, ומיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ו', ומיי' פ"ד מהל' חובל הלכה ט', טור ושו"ע חו"מ סי' שנ"א:

עא ו מיי' פ"ד מהל' איסורי מזבח הלכה ח', סמג לאוין שטז:

עב ז מיי' פי"ג מהל' שכירות הלכה ב', סמ"ג לאוין קפד, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ח סעיף ד':

עג ח ט מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ב, סמג לאוין קמא, טור ושו"ע יו"ד סי' צ"ז סעיף א':

עד י מיי' פ"ט מהל' כלאים הלכה ב', סמ"ג לאוין רפא, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ז סעיף ג':

עה כ מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ט, סמ"ג לאוין קכו, טור ושו"ע אה"ע סי' כ' סעיף א' בהג"ה, [ רב אלפס כאן, וביבמות פ"ב דף ז:, ובסוף פ"א דמכות דף רפד ]:

עו ל מיי' פ"ט מהל' כלאים הלכה א', סמ"ג לאוין רפא, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ז סעיף ב':

עז מ מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כ', סמ"ג לאוין קכו, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ג סעיף ג':

דף צא עמוד ב עריכה

עח א מיי' פ"ט מהל' כלאים הלכה ב', סמ"ג לאוין רפא, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ז סעיף ג':

עט ב מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה ט', סמ"ג עשין צא, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף א':

פ ג ד ה מיי' שם הלכה י יא יב, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף ט':

פא ו ז מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה ב', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף י"א:

פב ח ט מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה י', טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף י':

דף צב עמוד א עריכה

פג א ב מיי' פי"ג מהל' שכירות הלכה א', סמ"ג לאוין קפד, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ח סעיף א':

פד ג ד ה מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה י"א, סמ"ג עשין צא, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף ז':

פה ו ז טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף ז' בהג"ה:

פו ח ט י מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה י"ג והלכה יד, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף ט"ז:

דף צב עמוד ב עריכה

פז א ב מיי' פ"ה מהל' מעשר הלכה ט', סמ"ג עשין קלה, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף ק':

פח ג מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה ז':

פט ד ה מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה ו', סמ"ג עשין צא, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף ה':

צ ו מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה י"ד, סמ"ג עשין קלה, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף פ"ו:

דף צג עמוד א עריכה

צא א מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ז', סמג עשין פב, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף כ' וסעיף כא:

צב ב ג מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה י"ג, סמ"ג עשין צא, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף י"ז:

צג ד מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה ז':

צד ה מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה ו', סמ"ג עשין צא, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף ה':

צה ו ז מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה ט', טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף ו':

צו ח ט מיי' פ"ה מהל' פרה אדומה הלכה א', סמג עשין רלב:

צז י כ מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה י"א, סמ"ג עשין צא, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף ח':

צח ל מיי' פי"ב מהל' שכירות הלכה ב', ועי' בהשגות ובמגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ז סעיף ב':

צט מ נ מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה א' והלכה ב, ומיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה א', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף א':

ק ס מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ב', ומיי' פ"א מהל' שאלה ופקדון הלכה א', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"מ סעיף א':

קא ע מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ב', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ג סעיף ב' וסעיף ג:

קב פ מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ב', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ז סעיף א':

קג צ מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה א', ומיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה א':

דף צג עמוד ב עריכה

קד א ב מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ח', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף י"ב, וטור ושו"ע חו"מ סי' ש"ג סעיף י':

קה ג מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ג סעיף ח':

קו ד ה ו מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ג סעיף ח', וטור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ח':

קז ז ח מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ו', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ג סעיף ח':

קח ט י מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ט', טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ג סעיף י"א:

קט כ מיי' פ"ח מהל' שאלה ופקדון הלכה ו', סמג עשין פח, טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ד סעיף ו':

קי ל טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ח':

קיא מ נ מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ד', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ג סעיף ד':

קיב ס מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ג סעיף ג':

קיג ע פ מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ג סעיף ו':

קיד צ מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ט', טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ג סעיף י"ב:

קטו ק מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ט', טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ג סעיף י"ג:

קטז ר מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ט', טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ג סעיף י"ד:

קיז ש ת מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ג סעיף ג':

דף צד עמוד א עריכה

קיח א מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ה', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ג סעיף ז':

קיט ב מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה ט', סמג עשין שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף י"ז:

קכ ג [ מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה ט' ], סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ה סעיף ד':

קכא ד מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה ט', ומיי' פי"ב מהל' אישות הלכה ז', סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף ה' בהג"ה:

קכב ה ו מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף ב':

קכג ז מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה ט', ומיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה ט', סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף ה':

קכד ח ט מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה ט', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף כ"ז:

קכה י מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה ז', סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף ב', וטור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ג סעיף י"ב: