עין משפט ונר מצוה/בבא מציעא/פרק ז

דף פג עמוד אעריכה

א ז מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה א , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שלא סעיף א:

ב ח מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' שלא סעיף ב:

ג ט מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' שלא סעיף א:

דף פג עמוד בעריכה

ד א ב ג טור ושו"ע חו"מ סי' שלא סעיף א בהג"ה:

ה ד ה מיי' פ"ח מהל' חובל ומזיק הלכה ט , סמג עשין ע , טור ושו"ע חו"מ סי' שפח סעיף ט:

דף פד עמוד אעריכה

ו א מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה ב , ודלא כר"י ודלא כר"ל:


דף פה עמוד אעריכה

ז א מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ב , סמג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף ג:


דף פו עמוד אעריכה

ח א מיי' פ"ב מהל' טומאת צרעת הלכה ו , סמג עשין רלד:

ט ב מיי' פ"ב מהל' טומאת צרעת הלכה ט:


דף פז עמוד אעריכה

י א ב מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה ה , סמ"ג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' כא סעיף ו וכפי' התוס':

יא ג מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ב , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שלא סעיף ג:

יב ד מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה א , סמ"ג עשין צא , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף ב:

דף פז עמוד בעריכה

יג א מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה א , סמ"ג עשין צא , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף א:

יד ב מיי' פ"א מהל' גניבה הלכה יא , ומיי' פ"א מהל' גזילה ואבידה הלכה ב , סמ"ג עשין עא וסימן עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שמח סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' שנט סעיף א:

טו ג מיי' פ"ח מהל' מעילה הלכה א , ומיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה ו:

טז ד מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה י , סמ"ג עשין צא , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף יג:

יז ה מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה י ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף יב:

יח ו מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף פב:

יט ז מיי' פ"ה מהל' מעשר הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף ק:

כ ח מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה יא , סמ"ג עשין צא , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף יד:

כא ט מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף יא:

דף פח עמוד אעריכה

כב א ב מיי' פ"ד מהל' מעשר הלכה א , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין קלה , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף פג:

כג ג מיי' פ"ד מהל' מעשר הלכה ח , סמ"ג עשין קלה:

כד ד מיי' פ"ד מהל' מעשר הלכה א וע"ש , סמ"ג עשין קלה , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף פג:

דף פח עמוד בעריכה

כה א מיי' פ"ב מהל' מעשר הלכה א:

כו ב מיי' פ"ב מהל' מעשר הלכה ב:

כז ג מיי' פ"יג מהל' שכירות הלכה ב , סמ"ג עשין צא , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף יא:

כח ד ה מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה ח:

כט ו טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף א:

ל ז מיי' פ"יג מהל' שכירות הלכה א , סמ"ג לאוין קפד , טור ושו"ע חו"מ סי' שלח סעיף א:

דף פט עמוד אעריכה

לא א ב ג ד מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה ד , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין צא , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף ב:

לב ה ו מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף ג:

לג ז טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף ד:

לד ח מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף ג:

לה ט מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף ג:

לו י מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה ה , סמ"ג עשין צא , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף ג:

לז כ ל מיי' פ"יג מהל' שכירות הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף טו:

דף פט עמוד בעריכה

לח א ב מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה י , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין צח , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף יג:

לט ג מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף ב:

מ ד ה מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה י , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף יב:

מא ו מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף ב:

מב ז מיי' פ"ה מהל' מעשר הלכה י והלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף ק וסעיף קא:

מג ח ט מיי' פ"ה מהל' מעשר הלכה י , ומיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה י , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף יב:

מד י מיי' פ"ה מהל' מעשר הלכה י , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף צג:

דף צ עמוד אעריכה

מה א ב מיי' פ"יג מהל' שכירות הלכה ד , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג לאוין קפד , טור ושו"ע חו"מ סי' שלח סעיף ח ועיין בהג"ה:

מו ג ד מיי' פ"יג מהל' שכירות הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' שלח סעיף ה:

מז ה מיי' פ"יג מהל' שכירות הלכה ד והלכה ה:

מח ו מיי' פ"יא מהל' תרומות הלכה כא:

מט ז מיי' פ"ו מהל' מעשר הלכה ו , סמ"ג עשין קלה:

נ ח מיי' פ"ו מהל' מעשר שני הלכה טו:

נא ט מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה יז:

נב י מיי' פ"יג מהל' שכירות הלכה ד והלכה ה:

נג כ מיי' פ"יא מהל' מעשר שני הלכה יג:

נד ל מיי' פ"ט מהל' מעשר הלכה א , סמג עשין קלח:

נה מ מיי' פ"יג מהל' שכירות הלכה ד והלכה ה:

נו נ מיי' פ"יג מהל' שכירות הלכה ג , סמ"ג לאוין קפד , טור ושו"ע חו"מ סי' שלח סעיף ז:

נז ס מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה א , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שז סעיף ב:

נח ע מיי' פ"יג מהל' שכירות הלכה ג , סמ"ג לאוין קפד , טור ושו"ע חו"מ סי' שלח סעיף ו:

דף צ עמוד בעריכה

נט א ב ג מיי' פ"טז מהל' איסורי ביאה הלכה יב , סמג לאוין קכ , טור ושו"ע אה"ע סי' ה סעיף ד:

ס ד ה ו ז ח מיי' פ"יג מהל' שכירות הלכה ג , סמ"ג לאוין קפד , טור ושו"ע חו"מ סי' שלח סעיף ו:

סא ט י מיי' פ"יג מהל' שכירות הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' שלח סעיף ט:

סב כ מיי' פ"יג מהל' שכירות הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' שלח סעיף ג:

סג ל מיי' פ"יג מהל' שכירות הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' שלח סעיף ד:

סד מ מיי' פ"ט מהל' כלאים הלכה ז , סמג לאוין רפד , טור ושו"ע יו"ד סי' רצז סעיף יא:

סה נ מיי' פ"ט מהל' כלאים הלכה ז , ומיי' פ"יג מהל' שכירות הלכה ב , ועי' במגיד משנה , סמג לאוין רפד וסימן קפד , טור ושו"ע יו"ד סי' רצז סעיף יא , וטור ושו"ע חו"מ סי' שלח סעיף ג:

דף צא עמוד אעריכה

סו א מיי' פ"א מהל' תמורה הלכה א , סמג לאוין שמה:

סז ב מיי' פ"א מהל' תמורה הלכה ה:

סח ג מיי' פ"יג מהל' שכירות הלכה ב , סמ"ג לאוין קפד , טור ושו"ע חו"מ סי' שלח סעיף ד:

סט ד מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ב:

ע ה מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ב , ומיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה א , ומיי' פ"א מהל' נערה הלכה יא , ומיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ו , ומיי' פ"ד מהל' חובל הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' שנא:

עא ו מיי' פ"ד מהל' איסורי מזבח הלכה ח , סמג לאוין שטז:

עב ז מיי' פ"יג מהל' שכירות הלכה ב , סמ"ג לאוין קפד , טור ושו"ע חו"מ סי' שלח סעיף ד:

עג ח ט מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה כב , סמג לאוין קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' צז סעיף א:

עד י מיי' פ"ט מהל' כלאים הלכה ב , סמ"ג לאוין רפא , טור ושו"ע יו"ד סי' רצז סעיף ג:

עה כ מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יט , סמ"ג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' כ סעיף א בהג"ה , [ רב אלפס כאן , וביבמות פ"ב דף ז: , ובסוף פ"א דמכות דף רפד ]:

עו ל מיי' פ"ט מהל' כלאים הלכה א , סמ"ג לאוין רפא , טור ושו"ע יו"ד סי' רצז סעיף ב:

עז מ מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה כ , סמ"ג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' כג סעיף ג:

דף צא עמוד בעריכה

עח א מיי' פ"ט מהל' כלאים הלכה ב , סמ"ג לאוין רפא , טור ושו"ע יו"ד סי' רצז סעיף ג:

עט ב מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה ט , סמ"ג עשין צא , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף א:

פ ג ד ה מיי' שם הלכה י יא יב , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף ט:

פא ו ז מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה ב , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף יא:

פב ח ט מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף י:

דף צב עמוד אעריכה

פג א ב מיי' פ"יג מהל' שכירות הלכה א , סמ"ג לאוין קפד , טור ושו"ע חו"מ סי' שלח סעיף א:

פד ג ד ה מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה יא , סמ"ג עשין צא , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף ז:

פה ו ז טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף ז בהג"ה:

פו ח ט י מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה יג והלכה יד , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף טז:

דף צב עמוד בעריכה

פז א ב מיי' פ"ה מהל' מעשר הלכה ט , סמ"ג עשין קלה , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף ק:

פח ג מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה ז:

פט ד ה מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה ו , סמ"ג עשין צא , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף ה:

צ ו מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה יד , סמ"ג עשין קלה , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף פו:

דף צג עמוד אעריכה

צא א מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ז , סמג עשין פב , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף כ וסעיף כא:

צב ב ג מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה יג , סמ"ג עשין צא , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף יז:

צג ד מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה ז:

צד ה מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה ו , סמ"ג עשין צא , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף ה:

צה ו ז מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף ו:

צו ח ט מיי' פ"ה מהל' פרה אדומה הלכה א , סמג עשין רלב:

צז י כ מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה יא , סמ"ג עשין צא , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף ח:

צח ל מיי' פ"יב מהל' שכירות הלכה ב , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' שלז סעיף ב:

צט מ נ מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה א והלכה ב , ומיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה א , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף א:

ק ס מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ב , ומיי' פ"א מהל' שאלה ופקדון הלכה א , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ סעיף א:

קא ע מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ב , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שג סעיף ב וסעיף ג:

קב פ מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ב , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שז סעיף א:

קג צ מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה א , ומיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה א:

דף צג עמוד בעריכה

קד א ב מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ח , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף יב , וטור ושו"ע חו"מ סי' שג סעיף י:

קה ג מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' שג סעיף ח:

קו ד ה ו מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' שג סעיף ח , וטור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף ח:

קז ז ח מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ו , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שג סעיף ח:

קח ט י מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' שג סעיף יא:

קט כ מיי' פ"ח מהל' שאלה ופקדון הלכה ו , סמג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצד סעיף ו:

קי ל טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף ח:

קיא מ נ מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ד , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שג סעיף ד:

קיב ס מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' שג סעיף ג:

קיג ע פ מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' שג סעיף ו:

קיד צ מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' שג סעיף יב:

קטו ק מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' שג סעיף יג:

קטז ר מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' שג סעיף יד:

קיז ש ת מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' שג סעיף ג:

דף צד עמוד אעריכה

קיח א מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ה , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שג סעיף ז:

קיט ב מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה ט , סמג עשין שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף יז:

קכ ג [ מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה ט ] , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שה סעיף ד:

קכא ד מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה ט , ומיי' פ"יב מהל' אישות הלכה ז , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף ה בהג"ה:

קכב ה ו מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף ב:

קכג ז מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה ט , ומיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה ט , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף ה:

קכד ח ט מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה ט , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף כז:

קכה י מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה ז , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף ב , וטור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף יב: