פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט שלז יב


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

לא יאכל עם הענבים פת או דבר אחר כדי שיאכל הרבה מהענבים ולא יאכל במלח ואם קצץ עם ב"ה שיאכל עד שיעור כך וכך אוכל בין בפת בין במלח בין בכל דבר שירצה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

פת או דבר אחר כו':    כבר כתבתי בר"ס זה דילפינן מדכתיב ענבים ולא ענבים וד"א דהיינו למתקן להם ע"י מלח או יהבהבם באור או יפרכם ע"ג סלע שעי"ז יאכל הרבה:

ואם קצץ כו':    דאז לא שייך ה"ט דהרי לא יאכל אלא שיעורו:באר היטב

▲ חזור לראש