שולחן ערוך חושן משפט שלז י


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

היה עושה בגפן זה לא יאכל בגפן אחר ואי אכל לא מפקינן מיניה ולא מנכינן מאגריה ומיהו גפן שמודלת על גב חברתה ועושה באחד מהם יכול לאכול מהשנייה:

מפרשים

 

סמ"ע - מאירת עיניים

לא יאכל בגפן אחר כו':    איבעיא הוא בגמרא אי בעי נמי ממה שאתה נותן לכליו של ב"ה אתה אוכל והרי אינו או דלמא לא בעינן אלא ממין שאתה נותן ומסיק שם בגמרא למפשט האבעיא מהא דתניא היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים הא תאנים ותאנים דומיא דתאנים וענבים "אוכל ואי אמרת עושה בגפן זה אינו אוכל בגפן אחר היכי משכחת לה אמר רב ששת ברי' דרב אידי במודלי' ופרש"י לעולם תרווייהו בעינן ממין וממה והאי דאצטריך למתני תאנים וענבים ודייקת הא תאנים ותאנים אוכל בתאנה המודלה על הגפן או גפן מודלה על תאינה ואשמעינן היה עושה במין זה לא יאכל במין אחר ואע"ג דהוא עסק בשניהן שהרי צריך להגביה ולהפריד הענפים זה מזה כשהוא חותך ומיהו לא ממין שאתה נותן הוא הא תאנים ותאנים דומיא דהני כגון המודלה על חברתה א"צ להבחין מאיזה מהן יאכל דממין שאתה נותן וממה שאתה נותן הוא דבשניהם הוא עוסק עכ"ל רש"י נלמד מזה שכתבתי דדין מודלת תאנה ע"ג ענבים תליא בהאבעיא דאם העוסק בגפן זה מותר לאכול בגפן אחר דאם נאמר שאסור א"כ צריכין לפרש הבריית' הנ"ל דקתני הי' עוש' בתאנים לא יאכל בענבים ודייקינן מינה הא גפן בגפן מותר לאכול מיירי במודלת וכנ"ל ממילא נלמוד מינה דבתאנים וענבים אפי' במודלת אבל אם נאמר שגפן וגפן מותר אפי' בלא מודלת א"כ לפ"ז יתפרש ברייתא הנ"ל דקתני היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים כפשוטו בלא מודלת הא במודלה י"ל דגם בתאנים וענבים מותר וכיון דלא אפשטא האיבעיא אזלינן לקולת הנתבע א"כ גם בתאנים וענבים אי בשעה שהי' עוסק בתאנים עבר ואכל מהענבים נראה דלא מפקינן מיניה רק [אפי'] באינו מודלת ולא כמ"ש בע"ש דגפן המודלה ע"ג תאנה או איפכא אי אכל מהמידלה מפקינן מיניה וז"א לע"ד ודו"ק:
 

ש"ך - שפתי כהן

(ד) לא יאכל בגפן אחר כו' עיין בסמ"ע ס"ק כ"ד עד ולא כמ"ש בע"ש דגפן המודלה ע"ג תאנה כו' עיין בע"ש וע' בש"ס ותראה שדברי הע"ש נכוני' ושלא כדת השיג עליו הסמ"ע ודוק:
 

באר היטב

(י) מפקינן:    כת' הסמ"ע דנ"ל מוכח מהש"ס ולשון רש"י דגם בתאנים וענבים אי בשעה שהיה עוסק בתאנים עבד ואכל מהענבים לא מפקינן מיניה אפילו באינה מודלת ולא כמ"ש בע"ש דגפן המודלה ע"ג תאנה או איפכא אי אכל מהמודלה מפקינן מיניה וז"א לע"ד עכ"ל ועיין בש"ס ותראה שדברי הע"ש נכונים ושלא כדת השיג עליו הסמ"ע ע"ש ודוק. ש"ך.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש