שולחן ערוך חושן משפט שלח ז


שולחן ערוך

היה הדבר שהוא עושה בו רע לבני מעיה ומזיקה או שהיתה חולה ואם תאכל מזה תתריז (פי' חולי מעיים שמוציאה רעי כמים) מותר למונעה שלא הקפידה תורה אלא על הנאתה והרי אינה נהנית:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

או שהית' חול' כו':    הטור כתב בל' אחר וכולהו איתנהו לפי הטע' שמסיק וכתבו שלא הקפיד' התור' אלא על הנאתו וק"ל:באר היטב

▲ חזור לראש