שולחן ערוך חושן משפט שלז ט


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים אפילו שכרו לעשות בשניהם אבל יכול הוא למנוע עצמו מלאכול עד שמגיע למקום היפות ואוכל לפיכך הפועלים עד שלא הלכו שתי וערב בגת אוכלים ענבים ואין שותים תירוש מפני שאין מלאכתן ניכרת ביין והוה ליה כעושה במין זה ואוכל במין אחר משהלכו שתי וערב אוכלים בענבים ושותים בתירוש:

מפרשים

 

סמ"ע - מאירת עיניים

הי' עושה בתאנים לא יאכל בענבי' כו':    גם זה נדרש ממ"ש ואל כליך לא תתן ממה שאתה נותן לכליו של ב"ה אתה אוכל:

למקום היפות:    הל' משמע דר"ל כשעוש' בענבי' יכול למנוע עצמו מלאכול בשעה שעושה באילן שאינו מבושל כל כך עד שיגיע למקום שמבושל כל צרכו ומשם יאכל כל שבעו דאלו בשני מינים לא א"ש ל' יפות דהא כל א' יפה במינו ונראה דה"ה כששכרו לעשות בענבים ותאנים יכול למנוע עצמו מלאכול בענבים כדי לאכול כל שבעו מהתאנים אם ניחא ליה בהן יותר אלא שבשני מינים רגיל האדם לאכול משניהן כי רווחא לבסומי שכיחי עפ"ר:
 

באר היטב

(ט) למנוע:    נראה דה"ה כששכרו לעשות בתאנים וענבים דיכול למנוע עצמו מלאכול בתאנים כדי לאכול כל שבעו מענבים אם ניחא ליה בהן יותר אלא שבשני מינים רגיל האדם לאכול משניהן דרווחא לבסימא שכיח. סמ"ע.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש