סמ"ג לאו שטז

<< · סמ"ג · לאו · שטז · >>


מצות לאו שטז - לא להקריב אתנן זונה

מצוות שטז, שיז:

שלא להקריב אתנן זונה ושלא להקריב מחיר כלב, שנ' "לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה' אלהיך לכל נדר כי תועבת ה' אלהיך גם שניהם".

ומפרש בתמורה [דף כ"ט] איזהו אתנן? האומר לזונה הילך דבר זה בשכרך. אחד זונה גויה או שפחה או ישראלית שהיא ערוה עליו כדאמר רבא בב"מ [דף ע'] ובמרוב' [דף ז' צ"א] אתנן אסרה תורה אפי' בא על אמו פי' שעיקר אתנן כתוב בזונה, ועריות גם הם בכלל זונה כדאמרי' בתמורה [דף כ"ט] מה עריות דלא תפשי קדושין והויא זונה, וגם אנו למדין שם תועבה תועבה מעריות. [שם דף ל']

( המשך במצוה שי"ז )