שולחן ערוך חושן משפט שלז יג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אסור לפועל למוץ הענבים וכן אסור לו להבהב השבולים באור או להפריך על גב הסלע אפילו אין מתבטל ממלאכתו בהבהוב או בהפרכה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

למוץ הענבים כו':    ג"ז כתבתי בר"ס זה דנלמד מדכתיב ואכלת ולא מוצץ:

להבהב השבלים באור או להפריך ע"ג סלע:    גם בענבים שייך תיקון בהבהוב ופריכה ע"ג סלע ואפי' בענבים המבושלין כל צרכן וכ"כ התו' בשם ר"י דמפרכת' ומשברת' לחתיכות קטנות כדי שיוכל לתת לפיו מעט מעט ועמ"ש בפרישה בישוב קושיא למה כלל הטור והמחבר דין איסור הבהוב בהדי אינך דלא יטבל פתו במלח ולא ימצץ שהם דברים פשוטים בגמ' לאיסור והבהוב הוא בעיא דלא איפשט' וכבר נתבאר דבאבעי' דלא איפשטא לא מפקינן ולא מנכינן מאגרי' משא"כ בדברי' הפשוטים לאיסו' עפ"ר:

אפי' אין מתבטל כו':    כיון שאשתו ובניו יעשו לו זה וכנ"ל.


ט"ז

באר היטב

(יא) מתבטל:    כגון שאשתו ובניו יעשו לו זה. סמ"ע.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש