שולחן ערוך חושן משפט שלז ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

נפתחו חביותיו ונתפרסו עיגוליו ושכרו לעשות בהם לא יאכל מהם שכבר נתחייבו במעשר בד"א בשיודע הפועל שנפתחו אבל אם לא ידע וסבור שעדיין לא נתחייבו במעשר חייב לעשר ולהאכילו:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

נפתחו חביותיו:    פי' ושוכר פועל לסתום החביות או נשפך היין מהחביות למקום אחר ושוכר הפועל להחזירו לחביות דבכל אלה יודע הפועל שכבר נגמר מלאכת היין למעשר אבל אם נשפך היין מחביות לגת ושכרו לדלותו משם לחביות איכא מקום לפועל לסבור שעדיין לא הועלה מעולם מהגת ועדיין לא נגמר מלאכתו למעשר וכן כשנתפרסו עגוליו והיינו שהיו תחלה יחד מחוברין בכלי הנקרא ע"ש זה עגולי דבילה ונתפרדו זה מזה ושכר הפועל להחזירן לעיגולן יחד אם כששכרו הראה לו לעשות באלה ודאי ידע שכבר נתחייבו במעשר ואדעתא דהכי נשכר לו שלא לאכול מהן אבל אם לא הראם לו בשעת שכירות אלא אמר לו תעשה לי עגולין יש לו מקום לומר לו אדעתא דהכי נשכרתי והוי מקח טעות מ"ה חייב לעשרן ולהאכילן ע' בטור ובפרישה:


ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש