פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט שלז יא


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

אין רשאי לאכול אלא בשעת עשיית מלאכה ולא שישב ויאמר מנעתי עצמי עד עתה ולא בטלתי לאכול ועל כן אשב עתה ואוכל ומפני תקנת בעל הבית שלא יתבטל ממלאכתו אמרו חכמים שאחר שגמר מלאכת שורה זו והולך להתחיל שורה אחרת יכול לאכול אע"פ שאינו בשעת מלאכה שטוב הוא לבע"ה כדי שלא יתבטל:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

שלא יתבטל ממלאכתו:    דבשעה שהוא אוכל א"א לו לעשות מלאכתו:באר היטב

▲ חזור לראש