שולחן ערוך חושן משפט שלח ט


שולחן ערוך

רשאי השוכר להאכילה פקיעי עמיר (פי' אגודת קש של שבלים שנדושו רש"י) כדי שלא תאכל הרבה מהדיש ורשאי בעל הפרה להרעיבה כדי שתאכל הרבה מהדיש:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

פקיעי עמיר:    כדי שלא תאכל כו' דברי' הללו הן דומיא למ"ש הט"ו בסי' של"ז סט"ו רשאי פועל לטבול פתו בציר כו' ורשאי בע"ה להשקות הפועל יין כדי שלא יאכל ענבים הרבה כו' והטעם כתבתי שם דלאכשורי גברא לית ביה איסור ע"ש:

ורשאי בעל הפרה להרעיב':    עמ"ש בס"ס של"ז סי"ט ליישב דל"ת מהא למ"ש שם דלא ירעיב ויסגף עצמו כו' ע"ש:באר היטב

(ו) להרעיבה:    עמש"ל סי' של"ז סי"ט ס"ק י"ד ע"ש.▲ חזור לראש