פתיחת התפריט הראשי

עין משפט ונר מצוה/מגילה/פרק ד

דף כה עמוד בעריכה

דף כו עמוד אעריכה

דף כו עמוד בעריכה

ח א מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' קנב סעיף א:

ט ב מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה יב , טוש"ע שם:

י ג ד מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' קנג סעיף יא:

יא ה מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ד , ומיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ט , סמ"ג עשין נה , טור ושו"ע או"ח סי' כא סעיף א:

יב ו ז ח מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' קנד סעיף ג , וטור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף יב:

יג ט י (מיי' שם) , טור ושו"ע או"ח סי' קנד סעיף ו , וטור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף יג:

יד כ מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' קנד סעיף ג , וטור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף יב:

טו ל מיי' פ"ג מהל' כלים הלכה א , ומיי' פ"ו מהל' טומאת מת הלכה ב:

טז מ מיי' פ"יב מהל' טומאת מת הלכה ב , ומיי' פ"יג מהל' טומאת מת הלכה ג:

יז נ מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ג , סמ"ג עשין כה , טור ושו"ע או"ח סי' קנד סעיף ד , טור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף יא:

יח ס ע מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ג , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קנד סעיף ה , וטור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף י:

יט פ מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' קנג סעיף א:

דף כז עמוד אעריכה

דף כז עמוד בעריכה

דף כח עמוד אעריכה

דף כח עמוד בעריכה

דף כט עמוד אעריכה

דף כט עמוד בעריכה

דף ל עמוד אעריכה

דף ל עמוד בעריכה

דף לא עמוד אעריכה

סו א מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תפח סעיף ג:

סז ב מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תצ סעיף א:

סח ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תצ סעיף ה:

סט ד מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תצד סעיף א וסעיף ב:

ע ה מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תקפד סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' תרא סעיף א:

עא ו מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תרכא סעיף א:

עב ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרכב סעיף ב:

עג ח מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' תרנט:

עד ט י מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' תרסב סעיף ג:

עה כ מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרסג סעיף א:

עו ל מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרסח סעיף ב:

עז מ מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרסט סעיף א:

עח נ מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תצ סעיף ה , וטור ושו"ע או"ח סי' תרסג סעיף ג:

עט ס ע מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' תרפד:

פ פ מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' תרצג סעיף ד:

פא צ מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תכג סעיף ב:

פב ק מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תכה סעיף א:

פג ר מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תכה סעיף ג:

דף לא עמוד בעריכה

דף לב עמוד אעריכה