עין משפט ונר מצוה/מגילה/פרק ד

דף כה עמוד בעריכה

א ג מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' קנג סעיף ב:

דף כו עמוד אעריכה

ב א מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה כא , טור ושו"ע או"ח סי' קנד סעיף א:

ג ב מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' קנג סעיף ז:

ד ג מיי' פ"יד מהל' טומאת צרעת הלכה יא , ומיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה יד:

ה ד מיי' שם , ומיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ד:

ו ה מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה יד:

ז ו מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' קנג סעיף ז:

דף כו עמוד בעריכה

ח א מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' קנב סעיף א:

ט ב מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה יב , טוש"ע שם:

י ג ד מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' קנג סעיף יא:

יא ה מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ד , ומיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ט , סמ"ג עשין נה , טור ושו"ע או"ח סי' כא סעיף א:

יב ו ז ח מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' קנד סעיף ג , וטור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף יב:

יג ט י (מיי' שם) , טור ושו"ע או"ח סי' קנד סעיף ו , וטור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף יג:

יד כ מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' קנד סעיף ג , וטור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף יב:

טו ל מיי' פ"ג מהל' כלים הלכה א , ומיי' פ"ו מהל' טומאת מת הלכה ב:

טז מ מיי' פ"יב מהל' טומאת מת הלכה ב , ומיי' פ"יג מהל' טומאת מת הלכה ג:

יז נ מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ג , סמ"ג עשין כה , טור ושו"ע או"ח סי' קנד סעיף ד , טור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף יא:

יח ס ע מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ג , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קנד סעיף ה , וטור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף י:

יט פ מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' קנג סעיף א:

דף כז עמוד אעריכה

כ א מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף יט:

כא ב ג ד מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' ער סעיף א , טור ושו"ע אה"ע סי' א סעיף ב:

כב ה ו מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה טו והלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' קנג סעיף ה:

כג ז ח ט מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה יד , טור ושו"ע יו"ד סי' רנו סעיף ו:

דף כז עמוד בעריכה

כד א מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה יז , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קנג סעיף ט:

כה ב מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' עח:

כו ג מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה יד , סמ"ג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' צב סעיף ח:

דף כח עמוד אעריכה

כז א מיי' פ"ט מהל' בכורים הלכה יד:

כח ב מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תרו סעיף א:

כט ג מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' פה סעיף ב:

ל ד מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף טז:

לא ה מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה יא , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קנא סעיף י:

לב ו מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' קנא סעיף א:

דף כח עמוד בעריכה

לג א ב ג מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה ו והלכה ז והלכה ט , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קנא סעיף א:

לד ד מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' קנא סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' שדמ סעיף יט:

לה ה סמ"ג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף כא:

לו ו מיי' פ"יא מהל' איסורי ביאה הלכה ד , סמ"ג לאוין קיא , טור ושו"ע יו"ד סי' קפג:

דף כט עמוד אעריכה

לז א ב מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה ט , סמ"ג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שסא סעיף א:

לח ג ד ה ו מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה ח , סמ"ג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' קנא סעיף ה:

לט ז מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' קנא סעיף י:

מ ח מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה יג , סמ"ג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שסח סעיף א:

מא ט מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה כ , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' תרפה סעיף א:

מב י מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' תרפה סעיף ה:

מג כ מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' תרפה סעיף ב:

מד ל מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרפה סעיף ג:

מה מ מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרפה סעיף ד:

מו נ מיי' פ"א מהל' שקלים הלכה ט , סמ"ג עשין מה:

דף כט עמוד בעריכה

מז א מיי' פ"ב מהל' כלאים הלכה טו:

מח ב מיי' פ"ב מהל' שקלים הלכה ה , ומיי' פ"ד מהל' שקלים הלכה יא , סמ"ג עשין מה:

מט ג טור ושו"ע או"ח סי' תכט סעיף א:

נ ד מיי' פ"א מהל' שקלים הלכה ט:

נא ה ו מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה כ והלכה כב , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' תרפה סעיף א:

נב ז מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה א:

נג ח מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה כג , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרפה סעיף א:

נד ט י מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה כד , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרפד סעיף ג:

דף ל עמוד אעריכה

נה א מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה כב:

נו ב ג מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' תרפה סעיף ה:

נז ד ה מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה כ:

נח ו מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרפה סעיף א:

נט ז מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' תרפה סעיף ב:

ס ח מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' תרפה סעיף ג:

סא ט מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרפה סעיף ד:

דף ל עמוד בעריכה

סב א מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה כ:

סג ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרפה:

סד ג מיי' פ"א מהל' תענית הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' תקעו סעיף טז:

סה ד מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תצ סעיף א:

דף לא עמוד אעריכה

סו א מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תפח סעיף ג:

סז ב מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תצ סעיף א:

סח ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תצ סעיף ה:

סט ד מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תצד סעיף א וסעיף ב:

ע ה מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תקפד סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' תרא סעיף א:

עא ו מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תרכא סעיף א:

עב ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרכב סעיף ב:

עג ח מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' תרנט:

עד ט י מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' תרסב סעיף ג:

עה כ מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרסג סעיף א:

עו ל מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרסח סעיף ב:

עז מ מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרסט סעיף א:

עח נ מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תצ סעיף ה , וטור ושו"ע או"ח סי' תרסג סעיף ג:

עט ס ע מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' תרפד:

פ פ מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' תרצג סעיף ד:

פא צ מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תכג סעיף ב:

פב ק מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תכה סעיף א:

פג ר מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תכה סעיף ג:

דף לא עמוד בעריכה

פד א מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תכה סעיף א:

פה ב מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' תקנט סעיף ד:

פו ג מיי' פ"ו מהל' כלי המקדש הלכה ו:

פז ד מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה יח , טוא"ח סימן תקעט:

פח ה ו מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תכח סעיף ו:

פט ז מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תכח סעיף ד:

צ ח מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה ג , סמ"ג עשין יט , טוא"ח סימן רצב:

דף לב עמוד אעריכה

צא א מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה ה , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קלט סעיף ד:

צב ב מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' קמה סעיף א:

צג ג מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' קנד סעיף ז , וטור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף יד:

צד ד מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה כד , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קמז סעיף ג:

צה ה ו מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה כד , טור ושו"ע או"ח סי' קמז סעיף ד:

צו ז טור ושו"ע או"ח סי' קמז סעיף א:

צז ח מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה יח:

צח ט מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' קמז סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף ד:

צט י טור ושו"ע או"ח סי' קמז סעיף ה:

ק כ מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה ח: