שולחן ערוך אורח חיים קנד ד


שולחן ערוך

מטפחות ספר תורה שבלו יכולים לעשות מהם תכריכין למת מצוה וזו היא גניזתן

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

(ז) מטפחות:    אסור לעשות מטפחות משעטנז והפרוכת מותר עש"ת ב"ש.


משנה ברורה

(כא) למת מצוה:    שצרכיו מוטלין על צרכי צבור [מאירי]:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש