פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך

ראש חודש שחל להיות בשבת -- ערבית שחרית ומנחה מתפלל שבע ואומר יעלה ויבא בעבודה אואינו מזכיר של שבת ביעלה ויבא. ומוציאים שני ספרים וקורין בראשון בשבעה בסדר היום גובשני קורא מפטיר "וביום השבת...ובראשי חדשיכם" עד סוף הפרשה.

דומפטירין "השמים כסאי". (ואם מזכיר של ראש חודש עיין לעיל סימן רפ"ד סעיף ב'). חוץ מראש חודש אלול שחל להיות בשבת השמפטירין "עניה סוערה" .

הגה: וויש אומרים השמים כסאי (טור ומרדכי פרק בני העיר ומנהגים) זוכן נוהגים במדינות אלו אבל ראש חדש אב שחל להיות בשבת מפטירין שמעו (אבודרהם ומרדכי פרק בני העיר ומנהגים) ויש אומרים השמים כסאי חוכן עיקר במקום שאין מנהג (תרומת הדשן סימן י"ט ומנהגי מהרא"ק). ואם אירע ראש חודש בד' פרשיות מפטירין בשל פרשה (מנהגים). ועיין לקמן סימן תרפ"ה.

מפרשים

מגן אברהם

(א) וי"א השמים כסאי:    ואז מפטירין בכי תצא רני עקרה וגם עניה סוערה (לבוש סי' תקפ"א):


(ב) וכן עיקר:    וכן נהגו בפוזנא (לבוש):

באר היטב

(א) ובשני:    לשון מנהגים ומניחים ספר תורה שנייה אצלה ואו' חצי קדיש על שניהם.


(ב) השמים:    ואז מפטירין בכי תצא רני עקרה וגם ענייה סוערה. לבוש.


משנה ברורה

(א) ואינו מזכיר וכו' שהרי כבר הזכיר שבת בברכה רביעית:


(ב) שבעה בסדר היום דלכתחלה אין מפטיר עולה למנין שבעה וכדלעיל סי' רפ"ב ס"ד:


(ג) ובשני קורא ומניחין ספר שני אצל ספר ראשון ואומר חצי קדיש על שניהם:


(ד) ומפטירין השמים וכו' ששם נזכר מענין ר"ח ואם שכח וקרא בהפטרה של שבוע קורא אחריה השמים כסאי ואם נזכר אחר שכבר בירך ברכות אחרונות קורא אותה בלי ברכה:


(ה) שמפטירין עניה וכו' מפני שאין לדלג ז' דנחמתא עיין לקמן סי' תכ"ח ס"ח:


(ו) וי"א השמים וכו' דבהפטרה זו יש בה תרתי זכרון ר"ח ונחמות ירושלים:


(ז) וכן נוהגים וכתבו האחרונים דאעפ"כ אין לדלג אחת מז' דנחמתא וע"כ כשיפטירו בפ' תצא ברני עקרה יסיימו גם בעניה סוערה הכתובה אחריה:


(ח) וכן עיקר במקום שאין מנהג ועיין בביאור הגר"א שדחה סברא זו מהלכה ופסק כדעה ראשונה דמפטירין שמעו:


▲ חזור לראש