שולחן ערוך אורח חיים תרסג

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן תרסג | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

סדר תפלת חול המועד
ובו שלושה סעיפים:
אבג

סעיף אעריכה

בחול המועד מוציאין ספר תורה וקורין בו ארבעה בקרבנות החג שבפרשת "פנחס". וביום ראשון של חולו של מועד קורא כהן "וביום השני", ולוי "וביום השלישי", וישראל חוזר וקורא "וביום השלישי". והרביעי קורא ספיקא דיומא: "וביום השני", "וביום השלישי". ועל דרך זה קורים בשאר ימים.

הגה: ויש אומרים ששנים הראשונים קורין בספיקא דיומא; והשלישי קורא ביום המחרת; והרביעי חוזר וקורא כל ספיקא דיומא, דהיינו: מה שקראו שניים הראשונים. וכן אנו נוהגין. וביום השביעי הכהן קורא "ביום החמישי", לוי "ביום הששי", ישראל "ביום השביעי", והרביעי קורא "ביום הששי", "וביום השביעי". וכן אנו נוהגין (רש"י בשם רבותיו ומהרי"ו ומנהגים).

ובארץ ישראל, שאין שם ספיקא דיומא, אין קורים בכל יום אלא קרבן היום בלבד. כי ביום שני, הוא א' לחולו של מועד, קורא כהן "וביום השני", והשלושה העולים אחריו חוזרים וקורים אותה פרשה עצמה. ועל דרך זה בכל יום משאר הימים.

סעיף בעריכה

שבת של חולו של מועד, ערבית ושחרית ומנחה מתפלל של שבת, ואומר "יעלה ויבוא" בעבודה. ובמוסף אומר: "אתה בחרתנו", "ומפני חטאינו", "את יום המנוח הזה את יום חג הסוכות הזה"; וחותם: "מקדש השבת וישראל והזמנים".

הגה: ונוהגין לומר קהלת בשבת של חול המועד, או בשמיני עצרת אם איקלע בשבת (מהרי"ל). ועיין לעיל סימן ת"צ.

סעיף געריכה

מוציאין שני ספרים: באחד קורין "ראה אתה אומר אלי", ומפטיר קורא קרבנות של ספיקא דיומא. ומפטיר ביחזקאל: "והיה ביום בוא גוג".