פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תפח

סעיף אעריכה

שחרית נכנסים לבית הכנסת וקורים הזמירות של שבת, ומתפללין תפילת שחרית וגומרין ההלל (ומברכין לקרות ההלל).

ואין מפסיקין בו אלא כדרך שאמרו בקריאת שמע באמצע הפרק -- שואל בשלום אביו או רבו ומשיב שלום לאדם נכבד שנתן לו שלום, ובין הפרקים שואל בשלום אדם נכבד ומשיב שלום לכל אדם: (הגה: ודוקא בב' ימים הראשונים שגומרים בהם ההלל דינא הכי לענין הפסקה, אבל בימים שאין גומרין עיין לעיל סימן תכ"ב סעיף ד). ואם פסק באמצע ושהה אפילו כדי לגמור את כולו -- אינו צריך לחזור אלא למקום שפסק:

סעיף בעריכה

בהלל אפילו עשרה קורין כאחד:

סעיף געריכה

מוציאין שני ספרים, וקורין בראשון חמשה גברי (ואם מוסיפין ביום טוב, עיין לעיל ריש סימן רפ"ב) בפרשת בא, מן "משכו" עד "מארץ מצרים על צבאותם". ומפטיר קורא בשני בפרשת פינחס "ובחודש הראשון", ומפטיר ביהושע "בעת ההיא".

ומתפללין תפילת מוסף ואין מזכירין גשם מכאן ואילך (ועיין לעיל סימן קי"ד סעיף ג). וכן פוסקים משם ואילך מלשאול בברכת השנים:

הגה: ונוהגין לומר בכל יום טוב בתפילת מוסף פסוקי מוסף היום אחר שאמר "על ידי משה עבדך כאמור":