פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

שואלין בהלכות פסח קודם לפסח שלושים יום.

הגה: ומנהג לקנות חטים לחלקן לעניים לצורך פסח, וכל מי שדר בעיר י״ב חודש צריך ליתן לזה (אור זרוע).

סעיף בעריכה

אין נופלין על פניהם בכל חדש ניסן, ואין אומרים ׳צדקתך׳ בשבת במנחה, ואין מספידין בו, ואין מתענין בו להזכיר בציבור, והבכורות מתענין בו בערב פסח.

הגה: גם אין אומרים צידוק הדין בכל חדש ניסן. ונהגו שאין מתענין בו תענית כלל אפילו יום שמת בו אביו או אמו, אבל תענית חלום מתענין.
ואין אומרים ׳מזמור לתודה׳ ו׳אל ארך אפים׳ ו׳למנצח׳ בערב פסח ולא ביום טוב (מנהגים). ונוהגים להרבות קצת באכילה ושתיה ביום אחר החג, והוא איסרו חג (גמרא ורש"י פרק לולב).