פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה קפג

סעיף אעריכה

"אשה שיצאה דם ממקורה בין באונס בין ברצון טמאה, והוא שתרגיש ביציאתו ומיהו משתרגיש בו שנעקר ממקומו ויצא טמאה אע"פ שלא יצא לחוץ ואפילו לא ראתה אלא טיפת דם כחרדל יושבת עליו ז' נקיים:

הגה: כאשר יתבאר לקמן סימן קצ"ו. ואין חילוק בין פנויה לנשואה לענין איסור נדה (ריב"ש סימן תכ"ב מביאו בית יוסף), כי כל הבא על הנדה חייב כרת: