פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תקפד

סעיף אעריכה

אין אומרים הלל בראש השנה ויום הכפורים.

הגה: ונוהגין לומר "אבינו מלכנו" על הסדר. ואם הוא שבת, אין אומרים אותו (ר"ן פרק ב' דר"ה וריב"ש סימן תקי"ב). ומאריכים בפיוטים ותפילות עד חצות (מהרי"ל).


סעיף בעריכה

מוציאין שני ספר תורה. באחד קורין חמישה, מ"וה' פקד את שרה" עד "ויהי אחר הדברים האלה". ואם הוא שבת, קורין בו שבעה. ומפטיר קורא בשני בפרשת פינחס "ובחודש השביעי", ומפטיר "ויהי איש אחד מן הרמתים", עד "וירם קרן משיחו".

הגה: ויש מקומות שנוהגים לקרות התוקע ממנין החמשה העולים לספר תורה (כל בו).

סעיף געריכה

בני אדם החבושים בבית האסורים, אין מביאין אצלם ספר תורה, אפילו בראש השנה ויום הכיפורים.

(ועיין לעיל סוף סימן קל"ה).

סעיף דעריכה

מלין בין קריאת התורה לתקיעת שופר.