פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

ביום שני מברך על נטילת לולב וכן בכל שאר ימים.

סעיף בעריכה

אינו מברך זמן ביום שני על הלולב אלא אם כן חל יום ראשון בשבת.

סעיף געריכה

מוציאים שני ספרים וקורין בהם פרשיות שנקראו אתמול ומפטיר במלכים ויקהלו עד בהוציאי אותם מארץ מצרים.