פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים קנג א

שולחן ערוך

מותר לעשות מבית הכנסת בית המדרש אבל לא מבית המדרש בית הכנסת

מפרשים

מגן אברהם

(א) מותר לעשות כו':    צ"ע אי מותר לעשות מבה"כ בה"מ ליחיד בביתו ועיין סי' קנ"ג ס"ב ובסי' צ' סי"ח משמע דשרי ע"ש:

באר היטב

(א) בה"מ:    בסי' צ' סעיף י"ח משמע דמותר לעשות מבה"כ בה"מ ליחיד בביתו. מ"א.


(ב) בה"כ:    דוקא בה"כ שאין קובעין מדרש ללמוד אבל בה"כ דידן שקובעין שם מדרש בלמוד שעה אחד דינו כבית המדרש ומותר לעשותו מדרש תשובת דבר שמואל סי' שמ"ו.


משנה ברורה

(א) מביהכ"נ ביהמ"ד - הוא מקום המיוחד לתורה וקדושתו גדולה יותר ואפילו אין דרך להתפלל שם כלל. כתב המ"א צ"ע אי מותר לעשות מביהכ"נ ביהמ"ד ליחיד בביתו ובא"ר מצדד להחמיר בזה וכן משמע במאירי שם במגילה:

(ב) אבל לא וכו' - שמעלין בקודש ואין מורידין:

ביאור הלכה

(*) מותר לעשות וכו':    וה"ה שמותר למכור ביהכ"נ כדי לעשות ביהמ"ד [אחרונים] ודוקא במקום דליכא למיחש לפשיעותא כגון שביהמ"ד מזומן לפניו ואינו חסר אלא נתינת מעות:.

▲ חזור לראש