עין משפט ונר מצוה/קידושין/פרק ג

דף נח עמוד בעריכה

א ז מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה יז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לה סעיף ט:

ב ח מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה יא , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מ סעיף ב:

ג ט מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' מ סעיף ג:

ד י מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה יז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לה סעיף ט:

דף נט עמוד אעריכה

ה א טור ושו"ע אה"ע סי' לה סעיף י:

ו ב מיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה י והלכה יא , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קפג סעיף ב:

ז ג מיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה י והלכה יא , ומיי' פ"ט מהל' אישות הלכה יז , טור ושו"ע חו"מ סי' רלז סעיף א:

ח ד מיי' פ"יב מהל' זכייה הלכה יז , טור ושו"ע חו"מ סי' רמט סעיף ה:

ט ה ו מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה י , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מ סעיף א:

י ז מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף לו:

יא ח מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה טז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף נט:

יב ט מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה י:

דף נט עמוד בעריכה

יג א מיי' פ"א מהל' טומאת אוכלין הלכה ב , סמג עשין רמו:

יד ב מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לו סעיף ז:

טו ג מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' לו סעיף ו:

טז ד ה מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כא , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף סו:

יז ו מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה יא , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מ סעיף ב:

יח ז מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' מ סעיף ג:

יט ח מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה יד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמה סעיף ג:

דף ס עמוד אעריכה

כ א מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה יב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' מ סעיף ד:

כא ב מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ז , סמג עשין נא ועשה נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף טו:

כב ג ד מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה י , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף ו:

כג ה מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף יד:

כד ו מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף יח:

כה ז ח מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף ו:

כו ט מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה כא , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף ב:

דף ס עמוד בעריכה

כז א מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה כב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף ג:

כח ב מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף יד:

כט ג מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף יח:

ל ד מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף יט:

לא ה מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף כ:

לב ו מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף כא:

לג ז מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף יט:

לד ח מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף כא:

דף סא עמוד אעריכה

לה א מיי' פ"ד מהל' ערכין הלכה ב:

לו ב מיי' פ"ד מהל' ערכין הלכה יג:

לז ג מיי' פ"ד מהל' ערכין הלכה יד:

לח ד מיי' פ"ד מהל' ערכין הלכה יג:

לט ה מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף א:

מ ו מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ה , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף כב:

מא ז מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה ב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף ב:


דף סב עמוד אעריכה

מב א מיי' פ"ח מהל' אישות הלכה ו , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף כד:

מג ב מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה יד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מ סעיף ה:

מד ג מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה טז , טור ושו"ע אה"ע סי' מ סעיף ח:

מה ד מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף נה:

דף סב עמוד בעריכה

מו א מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ו ז יז , סמג לאוין קטז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסח סעיף ב וסעיף ג:

מז ב טור ושו"ע אה"ע סי' מ סעיף ז:

מח ג ד מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה יד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מ סעיף ז , [עי' מגיד משנה וכסף משנה ]:

מט ה מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף נה:

דף סג עמוד אעריכה

נ א מיי' פ"יב מהל' נדרים הלכה י , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף עא , וטור ושו"ע אה"ע סי' פא סעיף ב:

נא ב ג מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה יט , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף יב:

נב ד מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף יג:

נג ה ו מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה א , סמ"ג עשין מח , טור שו"ע שם סעיף ח ט י יא:

דף סג עמוד בעריכה

נד א מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה יב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף כא:

נה ב מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה יג , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף כג:

נו ג מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף כב:

נז ד מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה יד , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף כה:

נח ה מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה יג , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף כד:

נט ו ז מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כג , סמג עשין נ:

ס ח ט מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה כג , סמג שם:

דף סד עמוד אעריכה

סא א מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה כד , סמג לאוין רכא , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף כו:

סב ב מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה כד , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף כז:

סג ג מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה כד , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף ח:

סד ד מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף כא:

סה ה מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה א , סמג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קנו סעיף ו:

סו ו מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה ב , וסמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קנז סעיף ו:

סז ז טור ושו"ע אה"ע סי' קנו סעיף ז:

סח ח טור ושו"ע אה"ע סי' קנז סעיף ו:

דף סד עמוד בעריכה

סט א מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה ג , סמג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קנז סעיף ח:

ע ב מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ח , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף טו וסעיף יז:

עא ג מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ט , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף יח:

עב ד מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ט , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף יט:

עג ה ו מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ח , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף טו:

עד ז ח מיי' פ"י מהל' נדרים הלכה ז , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רכ סעיף יא:

עה ט מיי' פ"י מהל' נדרים הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' רכ סעיף יב:

דף סה עמוד אעריכה

עו א מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה טו , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מח סעיף א:

עז ב מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' מח סעיף ב:

עח ג מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' מח סעיף ג:

עט ד מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' מח סעיף ד:

פ ה מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה טז , טור ושו"ע אה"ע סי' מח סעיף ו:

פא ו מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה טז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מח סעיף ו:

פב ז ח מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ו , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מב סעיף ב:

פג ט מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' מח סעיף ה:

פד י כ מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה יח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמט סעיף ב:

דף סה עמוד בעריכה

פה א מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה י:

פו ב מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ט , סמג עשין פג , טור ושו"ע חו"מ סי' קפט , וטור ושו"ע חו"מ סי' קצה סעיף א:

פז ג מיי' פ"ג מהל' שגגות הלכה ב:

פח ד (מיי' פ"ג מהל' שגגות הלכה א):

פט ה ו מיי' פ"יג מהל' טומאת משכב ומושב הלכה ח:

דף סו עמוד אעריכה

צ א ב מיי' פ"ד מהל' איסורי מזבח הלכה ב:

צא ג מיי' פ"כד מהל' אישות הלכה יח , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף ט:

צב ד מיי' פ"כד מהל' אישות הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קטו סעיף ז , וטור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף ט:

דף סו עמוד בעריכה

צג א מיי' פ"י מהל' מקוואות הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף עא:

צד ב מיי' פ"ו מהל' ביאת מקדש הלכה י:

צה ג מיי' פ"ו מהל' ביאת מקדש הלכה א:

צו ד מיי' פ"ו מהל' ביאת מקדש הלכה י:

צז ה מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה טו , טור וש"ע אה"ע סי' ח סעיף א ב ג:

צח ו מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' ח סעיף ד:

צט ז מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה א , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף יג:

ק ח מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' ח סעיף ה:

דף סז עמוד אעריכה

קא א מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף כב:

קב ב ג מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה יד , טור ושו"ע אה"ע סי' ח סעיף ב:

קג ד מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה כ , סמג לאוין קיב ולאו קטו , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף ו:

קד ה מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה כא , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף ז:

דף סז עמוד בעריכה

קה א מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ג , סמג עשין רב [עיין כסף משנה ]:

קו ב מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף ז:

קז ג מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה יב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מד סעיף ו:

דף סח עמוד אעריכה

קח א מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה א , סמ"ג לאוין קיז , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף יג:

קט ב מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה יב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מד סעיף ו:

קי ג מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה יד , טור ושו"ע אה"ע סי' מד סעיף ז:

קיא ד מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' מד סעיף ח:

דף סח עמוד בעריכה

קיב א מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה טו , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מד סעיף ח:

דף סט עמוד אעריכה

קיג א מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סא:

קיד ב מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ג , סמ"ג לאוין קיז , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף כ:

קטו ג מיי' פ"א מהל' עבדים הלכה י , סמג עשין פג , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף יד:

קטז ד מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ד , סמ"ג לאוין קיז , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף כ:

קיז ה מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף יח: