שולחן ערוך יורה דעה רכ יב


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

אמר עד הקציר או עד הבציר או שאמר עד שיהיה הבציר או הקציר אינו אסור אלא עד שיגיע שכל דבר שאין זמנו ידוע בכל לשון שיאמר אינו אסור אלא עד שיגיע:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(כ) עד הקציר כו'. קצירה שייך בתבואה ובצירה בענבים ומסיקה בזיתים:


(כא) עד שיגיע. הקצירה בפועל לא עד שיגיע זמן הקצירה ואין קוצרים וע"ל סי"ח גבי עד הגשם. ב"ח:


(כב) בכל לשון שיאמר כו'. כלומר אף על פי שאמר שיהי':


ט"ז

באר היטב

(יב) הקציר:    כתב הש"ך ואינו אסור עד שיגיע הקצירה בפועל לא עד שיגיע זמן הקצירה ואין קוצרים וע"ל סי"ח גבי עד הגשם. ב"ח.▲ חזור לראש