פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

האומר ליתן מתנה מועטת לחבירו וחזר בו, הרי זה ממחוסרי אמנה. (ועיין לעיל סימן ר"ד ס"ח).

סעיף בעריכה

עובד כוכבים שאינו גר תושב, אסור ליתן לו מתנה, אא"כ הוא מכירו או אם יש בו בדבר משום דרכי שלום.

סעיף געריכה

הנותן מתנה לעבד או לאשה, קנו האדון והבעל. האדון קנה גם הגוף, והבעל לא קנה אלא הפירות, אבל הגוף שלה כשתתאלמן או תתגרש, ונתבאר זה בטור אבן העזר סימן פ"ה.

סעיף דעריכה

הכותב כל נכסיו לעבדו, קנה עצמו בן חורין; ונתבאר זה בטור יורה דעה בסימן רס"ז.

סעיף העריכה

מדת חסידות שלא לקבל מתנה, אלא לבטוח בהשם שיתן לו די מחסורו, שנאמר: ושונא מתנות יחיה. (משלי טו, כז).