עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק ו

דף נג עמוד ב

עריכה

א א מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ג', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ו סעיף ז':

ב ב מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ז, ומיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ו', סמ"ג לאוין קכו, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ט', וטור ושו"ע אה"ע סי' כ' סעיף א':

ג ג מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ט':

דף נד עמוד א

עריכה

ד א מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ג' והלכה ד, סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ו סעיף ח':

ה ב מיי' פ"א מהל' חובל ומזיק הלכה י"ב, סמג עשין ע, טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"א סעיף י"א:

ו ג מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ג', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ו סעיף ח':

ז ד מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה א', ומיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ט', טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ע סעיף י"ב:

ח ה מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה א', וטור ושו"ע אה"ע סי' ק"ע סעיף ב', וטור ושו"ע אה"ע סי' קס"ו סעיף ב':

ט ו מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ג', טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ו סעיף ז':

י ז מיי' פ"א מהל' חובל ומזיק הלכה י', סמג עשין ע, טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"א סעיף א':

יא ח מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ד', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ו סעיף ח':

יב ט מיי' פ"ג מהל' מטמא משכב ומושב הלכה א', סמג עשין רמג:

דף נד עמוד ב

עריכה

יג א מיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה א', סמ"ג לאוין קיד ועשין רמג:

יד ב מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה א', ומיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה א':

טו ג מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ד:

טז ד מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ז:

יז ה מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ה', סמ"ג לאוין קד, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף ט"ז:

יח ו מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף י':

יט ז מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף ח':

כ ח מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ו', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף ד':

דף נה עמוד א

עריכה

כא א מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ט', סמג לאוין קח, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף כ"ו:

כב ב טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף כ"ב:

כג ג מיי' פ"א מהל' יבום הלכה א', טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ז סעיף א':

כד ד ה ו מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י':

דף נה עמוד ב

עריכה

כה א מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ו, סמג לאוין קפה, טור אה"ע סי' כ:

כו ב ג מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"א והלכה יב, סמג לאוין קפה, טור אה"ע שם:

כז ד מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י', וסמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' כ' סעיף א' בהג"ה:

דף נו עמוד א

עריכה

כח א ב מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ו':

כט ג מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ט':

ל ד ה מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה י':

דף נו עמוד ב

עריכה

לא א מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ח', סמג לאוין קכא ועשין מה, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף י"א:

לב ב מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה א' והלכה ז, סמג לאוין שם:

לג ג מיי' פכ"ד מהל' אישות הלכה י"ט:

לד ד מיי' פכ"ד מהל' אישות הלכה כ"א, וסמג שם, וטור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף י':

לה ה מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ז', סמג שם:

לו ו מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה כ"א:

לז ז מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה י"ד:

דף נז עמוד א

עריכה

לח א מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ז', סמג לאוין קיז, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף כ"ב:

לט ב מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה ו', סמג לאוין קנב, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף כ"א:

מ ג מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה י"ג:

דף נז עמוד ב

עריכה

מא א מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה כ"א:

מב ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"א, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף א':

מג ג טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ז סעיף ד':

מד ד מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ב':

מה ה מיי' פ"ג מהל' מטמא משכב ומושב הלכה ג':

מו ו מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ג':

מז ז מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה י"ז, ומיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ט', וטור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף י"ב:

דף נח עמוד א

עריכה

מח א מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ט"ז:

מט ב מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ב':

נ ג מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ח', ומיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה י"ז:

נא ד מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ה':

דף נח עמוד ב

עריכה

נב א מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה י"ז:

נג ב מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה כ"ב:

נד ג ד מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה כ"ג:

דף נט עמוד א

עריכה

נה א מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה י"ב, סמג לאוין קכה ועשין כו:

נו ב מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה י"ז:

נז ג מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה א':

נח ד מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה י"א:

נט ה מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג:

ס ו מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף א':

סא ז מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה י"ד:

סב ח מיי' פ"א מהל' נערה בתולה הלכה ה', סמג לאוין פד, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ז סעיף ד':

דף נט עמוד ב

עריכה

סג א מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה י"ד:

סד ב מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח:

סה ג ד מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה י"א, סמג לאוין קפא, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ח':

סו ה מיי' פ"ד מהל' איסורי מזבח הלכה י"ח:

סז ו מיי' פ"א מהל' נערה בתולה הלכה ו', ומיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ו והלכה טז:

סח ז מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה ז', טוש"ע אה"ע סימן ?? סעיף יב:

סט ח מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ו והלכה טז, ומיי' פ"א מהל' נערה בתולה הלכה ו':

דף ס עמוד א

עריכה

ע א מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג:

עא ב מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה י"ד:

עב ג מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ו:

עג ד מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה ו', סמג לאוין קנב, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ח':

עד ה ו ז ח מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה י' והלכה יא, סמג עשין נח ולאוין רלה, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ג סעיף ד':

עד (ח) מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה י', טוש"ע שם:

דף ס עמוד ב

עריכה

עה א מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ג', סמג לאוין קנא, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ח':

דף סא עמוד א

עריכה

עו א ב מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ג', ומיי' פ"א מהל' טומאת מת הלכה י"ג, סמג לאוין רלה, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ב סעיף ב':

עז ג מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה י"ב:

עח ד מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה י"ב, ומיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה י':

עט ה מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה י"ב:

פ ו מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י"א:

פא ז ח מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י':

פב ט מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה ז', סמ"ג עשין מט, טור ושו"ע אה"ע סי' א' סעיף ח':

פג י מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ב', סמג לאוין קכא, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ח':

דף סא עמוד ב

עריכה

פד א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ט"ז והלכה יח, סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ז סעיף ג' וסעיף ד:

פה ב ג מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג:

פו ד מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה א', סמ"ג עשין מט, טור ושו"ע אה"ע סי' א' סעיף א':

פז ה מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' א' סעיף ה':

פח ו ז ח מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה ט"ז, ומיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ו, טור ושו"ע אה"ע סי' א' סעיף ח':

דף סב עמוד א

עריכה

פט א מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה ו', סמ"ג עשין מט, טור ושו"ע אה"ע סי' א' סעיף ז':

צ ב מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה י"ב, סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף ט':

צא ג מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה י"ב, ומיי' פט"ו מהל' אישות הלכה ו', סמג שם (וסימן ט'), טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף ט', וטור ושו"ע אה"ע סי' א' סעיף ז':

צב ד מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה ה', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' א' סעיף ו':

דף סב עמוד ב

עריכה

צג א מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה ה', וסמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' א' סעיף ו':

צד ב מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' א' סעיף ה':

צה ג ד מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה ה', טור ושו"ע אה"ע סי' א' סעיף ו':

צו ה טור ושו"ע אה"ע סי' א' סעיף א' בהג"ה:

צז ו ז טור ושו"ע או"ח סי' ר"מ סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' קפ"ד סעיף י':

צח ח מיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה י"ב, ומיי' פ"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"ד סעיף ב':

צט ט (טור) שו"ע שם סעיף י [בהג"ה], וטור ושו"ע או"ח סי' ר"מ סעיף א':

ק י מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה י"ט:

קא כ מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ה, סמ"ג לאוין קכו, טור אה"ע סימן א:

קב ל מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"ד:

דף סג עמוד א

עריכה

קג א טור ושו"ע אה"ע סי' א' סעיף א' בהג"ה:

קד ב מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה י':

דף סג עמוד ב

עריכה

קה א טור ושו"ע אה"ע סי' א' סעיף א' בהג"ה:

קו ב ג טור ושו"ע אה"ע סי' א' סעיף א':

קז ד מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה ג', טור ושו"ע אה"ע סי' א' סעיף ד':

דף סד עמוד א

עריכה

קח א מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה ז', סמ"ג עשין מט, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ד סעיף י':

קט ב ג מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה י"א והלכה יב והלכה יד, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ד סעיף י"א וסעיף יב וסעיף יז:

דף סד עמוד ב

עריכה

קי א מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה י"ד, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ד סעיף י"ז:

קיא ב מיי' פ"א מהל' מילה הלכה י"ח, סמג עשין כח, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ג סעיף ב':

קיב ג טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ג סעיף ג':

קיג ד מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ל', טור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף ז':

קיד ה ו מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ל"א, סמ"ג לאוין קכו, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ט סעיף א':

קטו ז מיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה ד':

קטז ח מיי' פ"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ה', סמג לאוין קיא, טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"ט סעיף ב':

דף סה עמוד א

עריכה

קיז א מיי' פ"ו מהל' נזקי ממון הלכה א':

קיח ב מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה י"ד, סמ"ג עשין מט, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ד סעיף י"ז, [ וברב אלפס עוד סוף פ"ז דכתובות דף קב. ]:

קיט ג טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ד סעיף י"ח:

קכ ד טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ד סעיף י"ט:

קכא ה ו מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה י"ד, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ד סעיף ו':

קכב ז מיי' פי"ד שם, סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' א' סעיף ט', וטור ושו"ע אה"ע סי' ע"ו סעיף ז':

דף סה עמוד ב

עריכה

קכג א מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה י"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ד סעיף י"ג:

קכד ב מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה י"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ד סעיף י"ד:

קכה ג מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' א' סעיף א':

קכו ד מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' א' סעיף י"ג:

קכז ה ו מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה י', טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ד סעיף ז':

דף סו עמוד א

עריכה

קכח א מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ו', סמג עשין פב, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ע"ט: