סמ"ג לאו קד

<< · סמ"ג · לאו · קד · >>


מצות לאו קד - לא לגלות ערוות אחותו מן האב והיא בת אשת האב

מצוות קד, קה:

ואלו העריות שהם בכרת בלבד והם שבע נשים: אחותו, ואחות אביו, ואחות אמו, ואחות אשתו, ואשת אחיו, ואשת אחי אביו, והנידה.

אחותו מניין? שנאמר בפרשת אחרי מות: "ערות אחותך בת אביך או בת אמך, מולדת בית או מולדת חוץ, לא תגלה ערותה(ויקרא יח, ט).

תניא במכות (דף ה:): אין לי אלא בת אביו שלא בת אמו, ובת אמו שלא בת אביו. בת אביו ובת אמו מניין? שהרי היה לו לכתוב "ערות אחותך" סתמא אם היה בא לאסור בכל עניין. תלמוד לומר "ערות בת אשת אביך, מולדת אביך, אחותך היא לא תגלה ערותה(ויקרא יח, יא). ואף על פי שבקל וחומר היה יכול ללמוד דבר זה, הוצרך מקרא זה ללמד שאין מזהירין לאוין מדין קל וחומר (יבמות כב:).

הבא על אחותו שהיא בת נשואת אביו, חייב שתים – אחת משום "ערות אחותך לא תגלה(ויקרא יח, ט) ואחת משום "ערות בת אשת אביך לא תגלה(ויקרא יח, יא) – שיש כאן שני לאוין.

(ראו המשך במצוה קה)