שולחן ערוך אבן העזר קנד יח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

שהתה עם השלישי עשר שנים ולא ילדה, אם לא גבתה כתובה מהראשונים, לא תגבה. ואם גבתה, לא תחזיר:

מפרשים

בית שמואל

(לד) לא תחזיר:    משום דאמרי השתא היא כחשי מיהו טענה זו לא מהני להוציא ממון אלא מחמת טענה זו לא תחזור מה שגבתה מראשון ומשני כ"כ תוס' והרא"ש והטור, מיהו הנ"י כתב בשם כמה פוסקים אפי' לא גבתה עדיין גובה מהם וכן משמע במרדכי דהא כתב אלו דברי' עשאו חז"ל בבירור הדעת ולא מטעם ספק אף על גב מ"ש שם דקי"ל שטר העומד לגבות כגבוי דמי לא קי"ל כוותי' מ"מ דינו שפיר דלאו ספק הוא ונראה לדעת הרא"ש דוק' אם גבתה מראשון ומשני לא תחזיר אבל תפיסה שלה לא מהני כיון דאין לה טענות ברי דהשתא כחשה:

ט"ז

באר היטב

(לג) תחזיר:    משום דאמרי' השתא היא דכחשי. ודוקא אם גבתה כבר אז לא תחזיר מחמת טענה זו. אבל אם לא גבתה עדיין אפילו תפיסה שלה לא מהני כיון דאין לה טענת ברי דהשתא כחשה עב"ש.פתחי תשובה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש