שולחן ערוך אבן העזר קנד יד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הוא אומר: הפילה שנים, והיא אומרת: הפלתי ג', היא נאמנת:

מפרשים

 

בית שמואל

(ל) נאמנת:    וא"ל למה הוא אינו נאמן הא יש לו מיגו די"ל דמכיר בעצמו שאינו מוליד וי"ל כיון שכבר הוליד אלא שהפיל' ריע טענתו לבטל החזקה דלא מחזקת נפשה בעקרה נ"י ולכאור' קשה הא היא אומרת דלא הפילה א"כ לא הוליד כלל ואכתי יש לו מיגו בשלמא כשהפילה בוודאי אלא הם מחולקים כמה פעמים הפיל' שפיר תירצו אבל בדין זה כשהיא אומרת לא הפלתי קשה הא יש לו מיגו ואפשר דסבירא ליה הסוגיא איירי דהוליד פ"א ומת הולד ואח"כ הם מחלוקים כמה שנים לא הוליד' מ"ה ריע טענתו והא דנאמן לומר דמכיר בעצמו שא"י להוליד איירי כשלא הוליד עדיין ולרש"י דפירש דהיא אומר' לא הפלתי ועקרה אני צ"ל דס"ל דאין אומרי' מיגו די"ל עקר אני דהוא ג"כ אינו רוצה להחזיק לנפשו לעקר בוודאי כשאומ' עקר אני נאמן אבל מיגו כזה לא אמרינן וא"ל למה היא נאמנת להוציא ממון ממנו וכשהיא אומר' דאין לו גבורת אנשי' והוא מכחיש אינה נאמנת להוציא ממון כי ש"ה דיש חזקה דאינה מעיזה וחזקה דלא היתה מחזק' נפשה לעקרה ולהפיל אף על גב לדברי' היא מותר' לאחר מ"מ לא קפצי עליה כ"כ:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש