שולחן ערוך אבן העזר א ה


שולחן ערוך

כיון שיש לאדם זכר ונקבה קיים מצוות פריה ורביה. והוא שלא יהיה הבן סריס או הנקבה איילונית (פי' איל הוא זכר הצאן, כלומר שיש לאשה טבע הזכר וסימנים הם שאין לה שדים כנשים וקולה עבה ואותו מקום אינו בולט מגופה כיתר הנשים):

מפרשים

חלקת מחוקק

(ו) והוא שלא יהיה הבן סריס וכו':    נראה דאם הבן נשא איילונית או הבת נשאת לסריס או שלא נשאו כלל קיים האב פ"ו דאל"כ ליתני רבותא:

בית שמואל

(ח) והוא שלא יהיה הבן סריס:    משמע הקפידה היא שלא יהיו סריסים או איילונית דאינן ראוים כלל להוליד אבל אם הם ראוים להוליד אלא נשא אשה איילוני' והיא נשואה לסריס תו אביהם פטור מפריה ורביה. וכן כתב בחלקת מחוקק:


באר היטב

(ח) סריס:    משמע הקפידה היא שלא היו סריסים או איילונות דאינם ראויים כלל להוליד, אבל אם הם ראויים להוליד אלא נשא אשה איילונית והיא נשואה לסריס -- תו אביהם פטור מפריה ורביה. ח"מ ב"ש.▲ חזור לראש