שולחן ערוך אבן העזר קסו ח


שולחן ערוך

במה דברים אמורים, כשנתכון לשם ביאה בעלמא, ואפלו לא נתכון אלא לביאת בהמה. אבל אם לא נתכון לשם ביאה כלל, כגון שהוא ישן או שכור שאינו מכיר כלום, או שנתכון להטיח בכתל והטיח ביבמתו, או שנתקשה לאשתו ונפל מן הגג ונתקע ביבמתו, לא קנה. וכן אם הדביקוהו ביבמתו בלא קשוי, אלא באבר מת, לא קנה:

מפרשים

בית שמואל

(ז) שהוא ישן:    והכל תלוי בו בבועל אבל אם כוונתו לשם ביאה אף שאין כוונתה לביאה כגון שהיא ישינה קונה כמ"ש בסעיף הקודם אף על גב דאסור לבוא עליה כשהיא ישינה כמ"ש בתוס' דנידה מ"מ קונה וישן תיר ולא תיר קונה, ש"ס:


(ח) או שיכור שאינו מכיר כלום:    כלומר שהגיע לשכרותו של לוט, המגיד ועיין סימן מ"ד:


(ט) אלא באבר מת:    אפילו למ"ד המשמש באבר מת חייב מ"מ לא קנה דבעינן ביאה דרך הקמת שם, תוס' וגרע טפי מביאה שלא כדרכה כיון דמשמש בקושי אבר ראוי להקמת זרע במקומה משא"כ באבר מת:


באר היטב

▲ חזור לראש