שולחן ערוך אבן העזר קנד יב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הפילה, מונה מיום שהפילה. אם הפילה וחזרה והפילה שלש פעמים, החזקה לנפלים, ויוציא ויתן כתובה; ומכל מקום מתרת לנשא לאחר:

מפרשים

בית שמואל

(כז) שלשה פעמים:    כאן בעינן ג"פ משום הרבה נשים מפילי' בתחלת עיבור' נ"י ועיין תוס' ובהרא"ש מ"ש בשם הר"ש לרבי אפי' בהפילה מוחזקת בתרי זימנא מיהו לא קי"ל כר"ש בזה:

(כח) ויוציא ויתן כתובה:    משום דאמרינן שמא לא זכה להבנות ממנה ולרמב"ם דס"ל דהיא צריכ' לטעון ברי שהוא /אינו/ י"כ דאל"כ אוקמ' הממון בחזקת הבעל וכשאומרת שהוא אינו י"כ אז אמרינן הוא לא זכה להבנות כן ה"נ אמרינן הוא לא זכה להבנות:

ט"ז

באר היטב

(כז) ג"פ:    כאן בעינן ג"פ משום הרבה נשים מפילים בתחלת עיבורם בית יוסף.

(כח) לאחר:    ולא תנשא אלא למי שקיים פו"ר ש"ג.פתחי תשובה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש